Relationship Between Caregiver Depression and Caregiving Burden and Cognitive Factors


Creative Commons License

Yığman F., Aksu M. H., Özdel K.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi , vol.9, no.1, pp.49-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Relationship between caregiver depression and caregiving burden and cognitive factors Background: This study was designed to investigate the relationship between caregiving burden and negative cognitions. In addition, it was aimed to examine whether there is a difference in negative cognitions between caregiver depression and depression due to other reasons. Method: The study included 52 caregivers and 67 patients diagnosed with major depression due to other causes. Test batteries consist of Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory to assess symptom severity, Automatic Thoughts Questionnaire to detect automatic thoughts, Short form of Dysfunctional Attitudes Scale to determine intermediate beliefs, Social Comparison Scale to determine fundamental beliefs and Zarit Burden Interview to determine caregiver burden. Results: There was a significant relationship between Zarit Burden and Beck Depression Scale (r: 0.814) and a weakly significant relationship with Beck Anxiety Scale (r: 0.397). Negative cognitive factors were not found to be higher in the total score of any scale and subscale in the caregiver group. Conclusions: If we analyze the general findings of our study, we didn’t find any striking cognitive structure that differentiates the caregiver depression from the other depression group. Related to this, when explaining depressive symptomatology, it can be assumed that the degree of activation, rather than the presence or absence of negative cognitions, is decisive for the clinic.

Amaç: Bu çalışma bakım verme yükü ile olumsuz bilişler arasındaki ilişkiyi araştırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bakımveren depresyonu ile diğer depresyon grubu arasında olumsuz bilişlerde fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 52 bakımveren ve diğer nedenlere bağlı majör depresyon tanısı alan 67 hasta alındı. Test bataryaları, semptom şiddetini değerlendirmek için Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri, otomatik düşünceleri tespit etmek için Otomatik Düşünceler Ölçeği, ara inançları belirlemek için Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği kısa formu, temel inançları belirlemek için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve bakıcı yükünü belirlemek için Zarit Bakım Yükü Ölçeğinden oluşmaktadır. Bulgular: Zarit Bakım Yükü ve Beck Depresyon Ölçeği (r: 0.814) ile Beck Anksiyete Ölçeği (r: 0.397) arasında anlamlı bir ilişki vardı. Olumsuz bilişsel faktörler, bakıcı grubunda herhangi bir ölçek ve alt ölçeğin toplam puanında daha yüksek bulunmamıştır. Sonuç: Çalışmamızın genel bulgularını analiz edersek, bakıcı depresyonunu diğer depresyon grubundan ayıran çarpıcı bir bilişsel yapı bulamadık. Bununla ilgili olarak, depresif semptomatolojiyi açıklarken, olumsuz bilişlerin varlığı veya yokluğu yerine, aktivasyon derecesinin klinik için belirleyici olduğu varsayılabilir.