Japonism Effect in James Tissot's Works


Creative Commons License

Azılıoğlu K., Yılmaz M.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.10, no.3, pp.580-601, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is focused on the effect of Japanese painting art that roots in the past on West painting art. After limited relations with outer world for 250 years, Japan started trade relations with West in the middle of the 18th century. As a result of these relations, exotic products and print makings belong to Japan were carried to Europe via western traders. These products were met with great pleasure by large mass mainly art lovers. This affect was called ‘Japanism’. In the same years, having a stable process some impressionist artists started to collect wooden printmaking in order to make a collection, as those wooden stuff was cheap and easy to access. The artists, studied on these pictures and admired them and they gained new points of view. Many painters, especially in the impressionist movement and post-impressionist period, were directly or indirectly influenced by Japanese art. One of those artist is James Tissot who had previously some Neo classic studies. Tissot learned about Japon estamps thanks to his close friend Edgar Degas and get affected by them. Also, Tissot himself had a collection consist a large amount of Japon objects. The aim of the study is to reveal the impact of Japanism in James Tissot’s works, after doing literature review. The study was limited with examples of Tissot’s Japonism oriented works in terms of topic, composition, colour and form. In this study, qualitative research method - work analysis is applied and literature review method is used.

Bu çalışmada köklü bir geçmişe sahip olan Japon resim sanatının Batı resim sanatı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Japonya, yaklaşık 250 yıl sürmüş olan dış dünya ile sınırlı ilişkileri sonrasında,18.yy. ortalarında Batılı ülkeler ile ticari faaliyetlere başlamıştır. Bu ticari faaliyetler neticesinde Japonya'ya özgü egzotik eşyalar ve önceleri bu eşyaların paketlenmesinde kullanılan baskı resimler Batılı tüccarlar aracılığı ile Avrupa'ya taşınmıştır. Bu ürünler, dönemin sanat çevreleri başta olmak üzere geniş bir kitle tarafından büyük rağbet görmüştür. Bu etkiye o yıllarda kısaca "Japonizm" adı verilmiştir. Aynı süreçte Avrupa'da durağan bir dönem geçiren bazı empresyonist ressamlar önceleri ucuz ve kolay ulaşılır olmasının da etkisiyle koleksiyon yapmak üzere ahşap baskı resimlerini toplamaya başlamışlardır. Bu ressamlar, zamanla bu resimleri incelemiş, hayranlık duymaya başlamış ve eserlerine bu doğrultuda yeni bakış açıları kazandırmışlardır. Özellikle empresyonist akım ve post empresyonist dönem içindeki birçok ressam Japon sanatından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir. Resimlerinde Japonizm etkileri görülen ressamlardan birisi de önceleri Neo-klasik tarzda eserler üreten James Tissot ’dur. Tissot, yakın dostu ressam Edgar Degas aracılığı ile Japon estamplarını tanımış ve etkilenmiştir. Kendisi de zamanla hatırı sayılır miktarda Japon objesine sahip olarak bir koleksiyon yapmıştır. Bu çalışmanın amacı gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra, elde edilen bilgiler ışığında James Tissot'un eserlerindeki Japonizm etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma, Tissot'un konu, kompozisyon, renk ve biçim açısından Japonizm etkisinin görüldüğü eserlerinden örneklerle sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eser analizine başvurulmuş ve literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.