Nordik Orofasiyal Tarama Testinin Türkçe Uyarlaması ile Sağlıklı Çocuklarda Orofasiyal Disfonksiyonların Değerlendirilmesi.


Creative Commons License

Incioğlu A. Ş., Alaçam A.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, pp.52-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ÖZET Amaç: Orofasiyal disfonksiyonlara bağlı bozuklukların doğru tanımlanması, multidisipliner tedavilerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir. Bu amaçla kullanılan Nordik Orofasiyal Tarama Testi (NOT-S), kapsamlı ön görüşme ve klinik muayeneden oluşan bir tarama yöntemidir. Bu çalışmada, NOT-S Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliğinin belirlenmesiyle sağlıklı çocuklarda orofasiyal disfonksiyon profilinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: NOT-S İngilizce uyarlamasının, Türkçeye kültürel uyumlanması standart protokol uygulanarak yapıldı. NOT-S güvenilirliğinin değerlendirilmesi için rastgele seçilen 35 çocuğa test-tekrar test uygulaması gerçekleştirildi. Türkçeye uyarlanan NOT-S protokolü, 8-14 yaşları arasındaki 504 katılımcıya uygulandı. Tüm katılımcıların cinsiyet, yaş grupları, dişlenme dönemi ile normal oklüzyon ve maloklüzyon durumları, NOT-S anamnez, klinik muayene ve toplam puanlarıyla kıyaslanarak diskriminant geçerlilik belirlendi. Katılımcılar arasında NOT-S puanları açısından farkın önemliliği Kruskal-Wallis ve MannWhitney U testleri ile analiz edildi. Bulgular: NOT-S uygulamasına ilişkin test-tekrar test güvenilirlik sonuçlarının, önemli düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu görüldü (p<0,001). Geçerlilik değerlendirmesinde katılımcılarda yaş, cinsiyet ve dişlenme dönemi açısından NOT-S anamnez, NOT-S klinik muayene ve NOT-S toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,001). Ancak maloklüzyon varlığında NOT-S puanlarının, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001). Sonuç: NOT-S’nin Türkçe uyarlamasının geçerliliği ve güvenilirliği kabul edildi. NOT-S ile yapılan değerlendirmede, sağlıklı çocuklarda maloklüzyonların belirgin şekilde orofasiyal disfonksiyonlarla bağlantılı olduğu saptan