ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİNDE CLOBAZAM TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ


Kamaşak T., Serdaroğlu E., Serdaroğlu A., Okuyaz Ç., Gönüllü Polat B., Hız A. S., ...More

23. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (uluslararası katılımlı), İzmir, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Clobazam tedavisinin epilepsi tedavisindeki etkinliğinin ve etkinliğinin devamlılığının farklı hasta

grupları üzerinden görülmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Bu çok merkezli çalışma 2015-2021 yılları arasında, clobazam tedavisi başlanan 0-17 yaş aralığındaki

hastalar üzerinde retrospektif ve prospektif olarak planlanmıştır. Hastaların eşlik eden hastalıkları, MR

bulguları, EEG kayıtları, ilaç yan etkileri, tedavi yanıtları, uzun dönem izlemde nöbetlerin geri dönüş oranları

kaydedilmiştir.

Bulgular: 1164 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların 477’si kız, 687’si erkekti. Sıfır-2 yaş arası 232, 3-5 yaş

arası 246, 6-8 yaş arası 373, 9 yaş ve üstü 313 hasta vardı. En sık izlenen nöbet tipi jenaralize tonik-klonik

nöbetlerdi. En sık izlenen epileptik sendrom West sendromuydu. Eşlik eden nörolojik problemlerde en sık

nedeni bilinmeyen nörolojik problemler ve genetik hastalıkların birlikte değerlendirildiği gruptu. Tedavi sonrası

%16.3 hastanın nöbetsiz olduğu, %44.7 hastanın tam yanıtlı ve %15.5 hastanın parsiyel yanıtlı olduğu

görüldü. Hastalarda en sık görülen yan etki huzursuzluk olarak tespit edildi. Uzun dönem takiplerde olumlu

yanıt gören hastaların 140’ında (%12) nöbetlerin geri döndüğü görüldü. Bu etkinin özellikle MR bulguları

olan ve konjenital ve kazanılmış nörolojik hastalıklar dışında genetik ve metabolik kaynaklı nörolojik problemleri

olduğu düşünülen hastalarda daha belirgin olduğu dikkatimizi çekti.