Güncel Sanat Pratikleri İçerisinde Sanatçı Günlükleri ve Bir Uygulama Örneği


Creative Commons License

Küpeli A. E., Yılmaz M.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.2-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Modern Art 21. in line with the innovations brought by the century, they are constantly changing and becoming more difcult to understand than in the past. In the face of this emerging new language of art, art education is also renewing itself day by day with a quest to meet the requirements of the age, equipping itself with new educational methods and approaches. Based on this idea, the research was created to enable undergraduate students studying art to be involved in modern art by keeping artist logs in current art creation processes, to reveal original works, to develop their visual literacy about current works of art, and to reveal and evaluate their attitude to the course. Participants of the study in the spring semester of the 2016-2017 academic year, Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of painting and business education 4. The class was conducted with a group of 9 students who took the course “elective IV (experimental workshop II)” and the researcher who conducted the course. This research is designed with an action research pattern from qualitative research models. Data obtained from personal data forms, semi-structured student interview forms, researcher logs, student logs and student artist logs were analyzed using content analysis technique. Some of the important results obtained within the scope of the research can be listed as follows: students had the opportunity to use different materials together using the body-themed artist diary in the current art creation process, experienced a course process in which their creativity was revealed by supporting originality and transferring knowledge to different areas and ensuring its permanence. In addition, students expressed their desire to apply the artist diary application that they have become a habit of as part of the event in their future lives.

Günümüz sanat anlayışı 21. yüzyılın getirmiş olduğu yenilikler doğrultusunda sürekli olarak değişmekte ve geçmişe nazaran anlaşılması daha güç bir hale gelmektedir. Ortaya çıkan bu yeni sanat dili karşısında sanat eğitimi de çağın gerekliliklerini karşılayacak bir arayışla günden güne kendisini yenilenmekte, yeni eğitim yöntemleri ve yaklaşımları ile kendisini donatmaktadır. Araştırma bu düşünceden hareketle sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin güncel sanat yaratım süreçlerinde sanatçı günlükleri tutarak günümüz sanatına dahil olmaları, özgün eserler ortaya çıkarabilmeleri, güncel sanat eserlerine ilişkin görsel okur yazarlıklarını geliştirebilmeleri ve derse yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak ve değerlendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf “Seçmeli IV (Deneysel Atölye II) ” dersini alan toplam 9 kişilik bir grup öğrenci ve dersi yürüten araştırmacın ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma modellerinden eylem araştırması deseni ile tasarlanmıştır. Kişisel bilgi formları, yarı yapılandırılmış öğrenci görüşme formları, araştırmacı günlükleri, öğrenci günlükleri ve öğrencilerin sanatçı günlüklerinden elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen önemli sonuçlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Öğrenciler, güncel sanat yaratım sürecinde beden temalı sanatçı günlüğü kullanarak farklı malzemeleri bir arada kullanma fırsatını yakalamışlar, özgünlüğün desteklenerek yaratıcılıklarının ortaya çıkarıldığı ve bilginin farklı alanlara transfer edip kalıcılığının sağlandığı bir ders süreci yaşamışlardır. Ayrıca öğrenciler, etkinlik kapsamında alışkanlık edindikleri sanatçı günlüğü uygulamasını gelecekte ki yaşantılarında da uygulama isteklerini dile getirmişlerdir.