The Role of Gender, TPACK, School Support and Job Satisfaction in Predicting the Technostress Levels of Social Studies Teachers


Erdoğan E., Akbaba B.

EGITIM VE BILIM, vol.47, no.210, pp.193-215, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 210
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15390/eb.2022.11183
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index, Scopus, EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.193-215

Abstract

Modern çağın bir hastalığı olarak adlandırılan teknostres Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimciler üzerindeki etkisini belirgin biçimde artırmıştır. Bu süreçte sosyal bilgiler öğretmenleri de yoğun olarak teknostres ile karşılaşmaktadır. Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeyleri ile cinsiyet, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi [TPAB], okul desteği ve mesleki doyum değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleyebilmektir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımına bağlı olup ilişkisel tarama deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ortaokullarda görev yapan 270 sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, Teknostres Ölçeği, Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği (TPACK-deep), Okul Desteği Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği-Kısa Formu’ndan faydalanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı ve hiyerarşik çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, TBAP, okul desteği ve mesleki doyumun sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeylerini anlamlı bir biçimde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek araştırmalarda sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeylerini azaltmak için okul kültürünün nasıl güçlendirilebileceğine odaklanılabilir.