Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum


Akın Aslan A., Akın Sarı B., Kuruoğlu A.

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.12, ss.56-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Klinik Psikiyatri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.56-64

Özet

Günümüzde DSM-IV'te tanýmlanmýþ depresyon haricinde de hüzün, yas, moral bozukluðu gibi deðiþik depresif duygular yaþanmaktadýr. Bu duygularýn bir kýsmý yazýlý kaynaklarda yer almýþken bazýsý tanýmlanmamýþtýr. Bununla birlikte DSM-IV major depresyon taný ölçütlerini karþýlamayan ve Baþka Türlü Adlandýrýlamayan (BTA) depresif bozukluklar içinde sýnýflandýrýlan eþikaltý depresyon hastalarýnda, psikososyal bozulma ve belirgin iþlevsellik kaybý olduðu gösterilmiþtir. Buna raðmen standart bir tedavi yaklaþýmý bulunmamaktadýr. Disfori veya anhedoni belirtilerinden birinin olmamasý durumunda diðer depresif belirtileri olan hastalar bir taný sýnýfýna sokulamamaktadýr. Bununla birlikte yapýlan kýsýtlý çalýþmalarda bu hastalarýn da iþlevselliklerinin azaldýðýnýn gösterilmesi eþikaltý depresif bozukluklarýn taný ve tedavisinin önemini vurgulamaktadýr. Eþikaltý depresyonlar pek çok psikiyatrik ve týbbi bozukluk durumlarýnda izlenebilmektedir. Bununla birlikte, birçok yaþam olayýna eþlik edebilmekte ve major depresyon geliþtirme riskinde artýþa neden olabilmektedir. Eþikaltý depresif belirtilerin taný ve tedavisine yönelik ileri yaþ grubu ve týbbi hastalýðý olanlar gibi özgül örneklem gruplarýnda çalýþmalar yapýlsa da genel toplum için kabul edilebilecek sonuçlara ulaþýlamamýþtýr. Eþikaltý depresif belirtilerin hangi ölçeklerle tanýmlanacaðý, ne zaman ve nasýl ele alýnacaðý konusunda standart bir yaklaþým olmamasý nedeniyle bu konuda yapýlacak ileriki çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Bu derlemede eþikaltý depresyonlarý tanýmlanmaya ve klinik önemi vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr.