Student opinions about dynamics of motion on friction inclined plane


Creative Commons License

Temiz B. K., Kızılcık H. Ş.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-30, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to determine the opinions of second-grade high school students about dynamics of motion on a friction inclined plane. For this study, an open-ended Friction Inclined Plane Motion Test (SEDHT), consisting of two sections, was developed as the data collection tool. In the first section, students’ opinions about how some changes made on the system of a body on a friction inclined plane can affect the motion of the body are taken. In the second section, the students are asked to draw a free-body diagram of the system and expected to state the forces that cause the motion of the body or inhibit it. A total of 108 students, studying in two high schools in Ankara, participated in the study. According to the study results, most of the students think that the location and the mass of a body on a friction inclined plane affect the motion of the body. In addition, the results indicated that in most of the free-body diagrams drawn by the students, the forces causing the motion were not shown at all or were shown incorrectly, and some forces that never exist were added to the system. Finally, the study found out that the students had misconceptions about the forces causing or inhibiting the motion shown in the diagrams.

Bu araştırma lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla veri toplamak için iki bölümden oluşan açık uçlu Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareket Testi (SEDHT) geliştirilmiştir. Birinci bölümde, sürtünmeli eğik düzlem ve üzerinde bulunan bir cisminden oluşan sistemde yapılan bazı değişikliklerin cismin hareketini nasıl etkileyebileceği konusunda görüşleri alınmıştır. İkinci bölümdeyse, sistemin serbest cisim diyagramını çizmeleri istenilmiş, cismin hareketine hangi kuvvetlerin neden olduğu veya engel olduğu sorulmuştur. Araştırma, Ankara merkezde iki liseden toplam 108 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin büyük çoğunluğunun, sürtünmeli eğik düzlemin üzerindeki bir cismin; konumu ve kütlesi gibi olaya etkisi olmayan değişkenlerin, cismin hareketine bir etkisi olduğunu düşündükleri; öğrencilerin çizdiği serbest cisim diyagramlarının büyük çoğunluğunda, hareketin temelinde yatan kuvvetlerin hiç gösterilmediği veya hatalı gösterildiği, ortamda var olmayan kuvvetlerin varmış gibi çizilerek sisteme dışarıdan kuvvetler eklendiği, çizimlerde gösterilen kuvvetlerden, harekete neden olan veya engel olan kuvvetleri olması gerekenden farklı düşündükleri belirlenmiştir.