Ankara’daki Bir Hastanenin Çalışanlarında Mesleki Dermatit Sıklığı ve İlişkili Faktörler


Creative Commons License

Medeni İ., Medeni V.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.119-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Occupational skin diseases are changes caused by work and workplace activities. Contact dermatitis constitutes the majority of occupational skin diseases. In our study, it was aimed to determine the risk factors associated with the frequency of occupational dermatitis in employees of a hospital in Ankara. The cross-sectional research was carried out in a hospital in Ankara. 292 people, who were aged 18 and over and have been working as hospital personnel for at least one year are included in the study. The Nordic Occupational Skin Disease Identification Questionnaire - Short Form was applied to participants. All units in the hospital were visited at least three times and 217(74.3%) volunteers were reached. 42.4% of participants in the study are between 40-49 years old, 35.0% are 30-39. 58.1% of participants are women, 26.3% are office workers, 19.4% are cleaning personnel, 15.7% are nurses and 11.1% are doctors. 19.4% of participants have eczema on their hands; 9.7% on wrists or forearms. Complaints get worse due to the materials used at work in 69.1% of participants with eczema on hands, 61.9% of participants with eczema on wrists or forearms, It was found that one out of every five participants had eczema on their hands and one out of ten had eczema on their wrists or forearms. Occupational dermatitis is a disease that can be prevented like other occupational diseases. If the risk-causing substances cannot be completely dispensed with, substituting less harmful substances will be effective in eliminating complaints.

İş ve işyerindeki aktivitelerin deride oluşturduğu veya artırdığı tüm değişiklikler mesleki cilt hastalıklarıdır. Mesleki cilt hastalıklarının büyük çoğunluğunu kontakt dermatitler oluşturur. Çalışmamızda Ankara’daki bir hastanenin çalışanlarında mesleki dermatitlerin sıklığı ile ilişkili risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırma, Ankara’daki bir devlet hastanesinde yapılmıştır. 18 yaş ve üzerinde olan ve en az bir yıldır hastane personeli olarak çalışan 292 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara mesleki cilt hastalıklarını tespit etmeye yönelik olarak Nordik Mesleki Deri Hastalıkları Belirleme Anketi – Kısa Form uygulanmıştır. Hastanedeki tüm birimlere en az üç defa gidilmiş ve 217 gönüllüye ulaşılmıştır. Ulaşım yüzdesi %74.3’tür. Araştırmaya katılanların %42,4‘ü 40-49 yaşları arası %35,0’ı 30-39 yaşları arasındadır. Katılımcıların %58,1’i kadındır. %26,3’ü büro çalışanıdır. Araştırmaya katılanların %19,4’ünün ellerinde; %9,7’sinin el bilekleri veya önkollarında egzema vardır. Ellerde egzeması olan katılımcıların %69,1’inde, el bilekleri veya önkollarda egzeması olanların %61,9’unda işte kullanılan malzemeler nedeniyle şikayetlerinde kötüleşme olmuştur. Her beş katılımcıdan birinin ellerinde, her on katılımcının birinin el bilekleri veya önkollarında egzema olduğu anlaşılmıştır. Mesleki dermatitler diğer meslek hastalıkları gibi önlenebilen hastalıklardır. Risk oluşturan maddelerden tamamen vazgeçilemiyorsa yerine daha az zararlı olan maddelerin ikame edilmesi şikayetlerin giderilmesi açısından etkili olacaktır.