COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA KADINLARIN KONTRASEPTİF KULLANIMI VE KONTRASEPTİF YÖNTEMLERE ERİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER


Alkaş S.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 December 2021, pp.4-5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4-5
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin kadınların doğum kontrol yöntemlerini kullanma ve yöntemlere erişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Metod: Bu çalışmada tanımlayıcı ilişki araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya 18-49 yaş aralığında olan, fertil kadınlar (n=502) ve herhangi bir kontraseptif yöntem kullanan kadınlar dahil edilmiştir. Veriler çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Kontraseptif yöntem kullanımı ve kontrasepsiyon hizmetlerine erişimin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiskler kullanılmıştır. Pandemi döneminde kontraseptif yöntem kullanımı ve kontraseptif yöntem değişikliği yapma durumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi yapılmıştır.

Results: Katılımcıların %64.9’u modern kontraseptif kullanmaktaydı. Bu süreçte kadınların %23.5’i kontraseptif yöntemlere erişim endişesi, %6’sı erişim güçlüğü yaşamıştır. Pandemi döneminde erişim güçlüğü yaşamanın belirleyicileri incelendiğinde bu popülasyon için en önemli belirleyicinin pandemi öncesi erişim güçlüğü olduğu belirlenmiştir (OR:17,306 95%CI=3,317-90,289; p=0,001). Yöntem temin yerinin resmi kurumlar olması da pandemi döneminde erişim güçlüğünün önemli yordayıcıları arasında yer almaktadır (OR:4,960 95%CI=1,656- 14,856). Ayrıca pandemi döneminde yöntem değişikliği yapan kadınların yeni yönteme erişimi de 3,997 kat (95%CI=1,034-15,443; p=0,045) daha güç olmuştur. Pandemi döneminde kadınların %6.2’si kontraseptif yöntem değişikliği yapmıştır. Pandemi öncesinde istenmeyen gebelik yaşama ve pandemi sırasında gebe kalma korkusunun yöntem değişikliğinin önemli yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Pandeminin kontraseptif erişimini etkilediğini gösteren bulgular mevcuttur. Pandemi öncesinde kontraseptif yöntem erişim güçlüğü olan kadınlarda, pandemi şartlarının erişim güçlüğünü şiddetlendireceği; resmi kurumların pandemi şartlarından daha fazla etkileneceği ve hizmet sunumlarında daha fazla aksaklıkların meydana gelebileceğine yönelik sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca pandemi öncesinde istenmeyen gebelik yaşayan ve pandemi sırasında gebe kalma korkusu olan kadınların pandemi döneminde daha güvenli yöntemlere geçme isteğinin olduğu görülmüştür