ENHANCED RECOVERY AFTER THORACIC SURGERY (ERATS): İLK UYGULAMA SONUÇLARI


Creative Commons License

Demiröz Ş. M., Fındık G., Yılmaz G., Aydoğdu K., Alagöz A., Baldemir R., ...More

2. ERAS Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2021, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Göğüs Cerrahisi'nde ERAS uygulamaları son yıllarda popülarite kazanmış ve 2018 yılında Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından ERAS rehberi yayınlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışma için kurum onayı alındı. 2018 yılında yayınlanmış rehber doğrultusunda preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönemde önerilen adımlar çerçevesinde uygulamalar planlandı ve bir veri takip formu oluşturularak multidisipliner ekip belirlendi. Çalışmada Göğüs Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, nutrisyoni solunum fizyoterapisi, hemşirelik birimlerinden Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH'de Ekim 2019-Mart 2021 tarihleri arasında ERATS protokolleri uygulanarak opere edilen 70 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi ve aynı dönemde opere edilen 73 adet non-ERATS hastanın verileri ile göğüs tüpü kalış süresi, hastanede yatış süresi, mortalite oranları açısından karşılaştırıldı. Cerrahiye bağlı uzamış hava kaçağı komplikasyonu nedeniyle yatış süresi toplam 15 günü aşan hastalar her iki grupta değerlendirme dışı bırakıldı (ERATS grubunda 10, non-ERATS grubunda 7 hasta).

 

Bulgular: ERATS grubunda 62, non-ERATS grubunda 63 hasta (97 erkek, 28 kadın) çalışmaya dahil edildi. Yapılan istatistiki analizde ERATS grubunda hem VATS hem torakotomi yapılan hastalarda Göğüs tüpü kalma süresi anlamlı derecede düşük olarak bulundu (p<0.05). Torakotomi yapılan hastlarda ortalama göğüs tüpü kalma süresi ERATS hatalarında anlamlı derecede düşük iken, hastane yatış süreleri her iki grupta aynı olarak bulundu. (Tablo-1). Heriki grup arasında intraoperatif ve postoperatif majör komplikasyonlar açısından fark izlenmedi.

 

Sonuç: Diğer disiplinlerde başarısı kanıtlanmış olan ERAS protokolleri, Göğüs Cerrahisi kliniklerinde bir uyum süreci sonrasında kolaylıkla ve başarıyla uygulanabilmektedir. ERATS komplikasyon oranlarında artışa neden olmaksızın hastanede yatış sürelerini belirgin şekilde kısaltmaktadır. Minimal invazif cerrahi tekniklerin giderek artan oranlarda uygulama alanı bulduğu Göğüs Cerrahisi pratiğinde, bu tekniklerin ERAS programlarıyla birlikte kullanımı cerrahi sonrası iyileşme sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.