Kolon Gastrointestinal Stromal Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım


Creative Commons License

İsmayilov İ., Yavuz A. , Nasirov M., Büyükkasap Ç., İnan M. A. , Salman B. , ...More

XV. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015, vol.25, no.1, pp.19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19

Abstract


Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) gastrointestinal kanal›n en s›k görülen mezenkimal tümörleridir. Özofagustan rektuma kadar tüm gastrointestinal kanal boyunca izlenebilir.  Günlük pratikte hastalara uygulanan radyolojik tetkiklerin art›fl›yla birlikte G‹ST'lere daha s›kl›kla rastlanmaktad›r. G‹ST’lerin %20’lik k›s›m kolon yerleflimlidir. Bu çal›flmada klini¤imizdeki kolon yerleflimli GIST’lere yapılan cerrahi tedavi prosedürleri retrospektif olarak incelenmişltir.

Gerçek - Yöntem: Ocak 2010- Ocak 2013 yılları aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D tan› konulan ve cerrahi tedavileri yap›lan 10 kolon kaynakl› G‹ST olgusu çalışlmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, yerleşim yerleri, cerrahi tedavi prosedürleri ve patolojikincemeleri de¤erlendirildi.

Bulgular: Olgular›n yafl ortalamas› 52 olarak tespit edildi. Hastalar›n % 40'› (n=4) erkek, % 60’› (n=6) kad›nd›. En s›k lokalizasyon sigmoid kolon olarak görüldü (6 olgu, %60). Çal›flmaya kat›lan hastalarda metastaz saptanmad›. Hastalarda 6’s›na sol hemikolektomi, 3’üne sa¤ hemikolektomi, birine afla¤› anterior rezeksiyon uyguland›. Patolojik incelemede 9 hastada mitoz indeksi 10’nun alt›nda, 1 hastada ise 232 olarak belirlendi. Hastalar›n takiplerinde nüks olguya rastlanmadı.

Sonuç: Kolon yerleflimli GIST’lerde tedavileri cerrahi total eksizyondur. Bazen komşu organlara yakınlığından dolayı tam olarak rezeke edilemeyebilir ve palyatif rezeksiyon yapılmak zorunda kalınabilir. Prognozda tümörün çap›, mitoz oran› ve uygun cerrahi girişim önemlidir. Total çıkarılmadıkları takdirde nüks oranları yüksektir. Bizim hastalarımızda mitoz oranlarının düşük olması ve uygun rezeksiyon yapılmas› sonucu nüks olgusuna rastlanmamıştır.