Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının Ekonomik Kalkınmaya Etkisine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması (MTEOEKEÖ)


Creative Commons License

Kel M. A., Altınok V.

International Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.11, no.103, pp.126-141, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etki düzeyinin belirlenmesine ilişkin bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Sivas ili mesleki ve teknik eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler ile bu okullar ile iş birliği yapan sektör temsilcileri katılmıştır. Araştırmada evren 612 öğretmen ve 61 okul yöneticisi ile 87 sektör temsilcisinden oluşmaktadır. Örneklem sayısı ise 365 okul yöneticisi ve öğretmen ile 47 sektör temsilcisinden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları alan uzmanlarından oluşmaktadır. Kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için okul yöneticisi ve öğretmenlerin, sektör temsilcilerinin, ölçme değerlendirme uzmanlarının ve Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine başvurularak ortak görüş oluşturulmuştur. Yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yük değerlerinin 0,75 ile 0,95 değer aralığında değiştiği saptanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 8,5 ve 5 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin RMSEA değeri 0,079, GFI değeri 0,90, CFI değeri 0,98, AGFI değeri 0.86, χ2/sd değeri 3.1, NNFI değeri 0.97 ve SRMR değeri 0.041 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği indekslerinin ise kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Crα=0,92 bulunmuş ve mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etkilerini ölçebildiği saptanmıştır (p<0,001). Sonuç olarak mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etkisini belirlemeye yönelik 16 madde ve üç boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.