Recruitment in Health and Fitness Facilities


Creative Commons License

Eraslan A.

Sivas Cumhuriyet University Journal of Sport Sciences, vol.3, no.1, pp.1-9, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is seen that the survival of enterprises that have invested heavily in the health and fitness sector in recent years is directly related to the qualifications and experience that exercise specialists should have. The purpose of this study is to determine the qualifications that health and fitness facility managers look for in recruiting exercise professionals. In this quantitative research phenomenology design was used. Participants were determined by combinations of non-random sampling techniques: criterion sampling and snowball sampling. The sample of the research consists of senior managers who have worked in the sector for at least 10 years. Focus group interviews were held with the participants in 2 groups of 5 people and a semi-structured interview form prepared by the researcher was used. The obtained data were analyzed by content analysis. The general characteristics that health and fitness facility managers look for in exercise professionals are gathered in 2 categories as personal and professional characteristics. Being energetic and open to development was stated as the most important personal trait and having a certificate/document was stated as the most important professional trait. It was stated that there are compulsory and additional documents/certificates expected to be possessed by exercise professionals, and that the first of the services they should provide is to prepare an exercise program. While participating in certificate programs, nutritional knowledge and habit of physical exercise are positive factors in the statements given about the factors affecting the career development of exercise professionals, loss of motivation and changing jobs are seen as negative factors. It can be said that exercise specialists who want to take a place in the health and fitness sector should be energetic and develop themselves, as well as have some certificates, offer various services such as exercise programming and keep their motivation at the highest level.

Sağlık ve fitness sektöründe özellikle son yıllarda çok ciddi yatırım yapılmakta ve bu işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin, egzersiz uzmanlarının sahip olmaları gereken nitelik ve deneyimler ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, sağlık ve fitness tesis yöneticilerinin egzersiz uzmanlarını işe alırken aradıkları nitelikleri belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı bu araştırmada, katılımcılar amaçlı örneklem yönteminden ölçüt örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu fitness sektöründe en az 10 yıl deneyimi olan ve üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan kişiler oluşturmuştur. Katılımcılarla 5’er kişiden oluşan 2 grupla odak görüşmeler yapılmış ve araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Katılımcılardan gelen cevaplara bakıldığında, sağlık ve fitness tesis yöneticilerinin egzersiz uzmanlarında aradıkları genel özellikler kişisel ve mesleki özellikler olarak 2 kategoride toplanmıştır. Enerjik olma ve gelişime açıklık en önemli kişisel özellik, sertifikaya/belgeye sahip olmak ise en önemli mesleki özellik olarak ifade edilmiştir. Egzersiz uzmanlarının sahip olması beklenilen zorunlu ve ek belge/sertifikaların olduğu, sunmaları gereken hizmetlerin başında da egzersiz programı hazırlamak olduğu belirtilmiştir. Egzersiz uzmanlarının kariyer gelişimlerini etkileyen unsurlarla ilgili verilen ifadelerde mesleki sertifika programlarına katılmak, beslenme bilgi düzeyi ve egzersiz yapma alışkanlığı olumlu unsurlar iken, motivasyon kaybı, eğitmenliği geçici bir iş olarak görmek ve iş değiştirme sıklığı olumsuz unsurlar olarak görülmektedir. Sonuç olarak, sağlık ve fitness sektöründe yer edinmek isteyen egzersiz uzmanlarının enerjik olmaları ve kendilerini mesleki olarak geliştirmelerinin yanında birtakım belgelere/sertifikalara sahip olmaları, egzersiz programlama gibi çeşitli hizmetleri sunabilmeleri ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmaları gerektiği söylenebilir.