BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KILAVUZLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KOAKSİYEL KESİCİ İĞNE BİYOPSİLERİNDE KOMPLİKASYON GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ


FETULLAYEVA T., TOSUN S. N., KESEN ÖZBEK S., ERBAŞ G.

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, no.14, pp.32-33

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-33
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: BT eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi; transbronşiyal biyopsiler gibi diğer tekniklerin uygulanabilir olmadığı veya başarısız olduğu durumlarda kullanılan, %71-%95 tanısal doğruluk sağlayan minimal invaziv bir yöntemdir (1). Ancak biyopsi sonrasında pulmoner hemoraji , pnömotoraks , hemoptizi gibi komplikasyonlar da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı BT eşliğinde yapılan transtorasik akciğer biyopsilerinde çeşitli faktörlerin pnömotoraks ve pulmoner hemoraji insidansı ile ilişkisini ortaya koymaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2012 -mayıs 2022 tarihleri arasında veri tabanımızda kaydedilen, koaksiyel kesici iğne biyopsi sistemi kullanılarak BT kılavuzluğunda gerçekleştirilen akciğer biyopsileri retrospektif olarak analiz edildi. Toplam 150 hasta değerlendirildi. Biyopsi sırasındaki BT görüntülerine ve patoloji sonuçlarına ulaşılamayan 56 hasta çalışmadan dışlandı. 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Prosedürle ilgili komplikasyonlar radyolojik raporda belirtilen ve sonrasında 24 saate kadar karşılaşılan komplikasyonları içermekte olup, Girişimsel Radyoloji Derneği Kılavuzuna göre minor ve major olarak gruplandırıldı (2). Minör komplikasyonlar (müdahale gerektirmeyen pnömotoraks, minimal pulmoner hemoraji ) ve major komplikasyonlar (göğüs tüpü yerleştirilmesini gerektiren pnömotoraks, hemotoraks, takip gerektiren hemoptizi ve ölüm ) kaydedildi. Komplikasyonlar için çalışılan risk faktörleri hastaya bağlı (yaş, cinsiyet ve altta yatan amfizem), lezyona bağlı (boyut, yer, morfolojik özellik, plevradan derinlik ve histopatoloji) ve tekniğe bağlı (işlem sırasında hastanın pozisyonu, göğüs duvar kalınlığı, plevra geçiş sayısı) nedenler olarak gruplandırıldı (3) . İstatistiksel analiz ‘İBM SPSS Statistics Software v22.0’ programıyla yapıldı. Kategorik değişkenlerin 2 grup karşılaştırılmasında KiKare testi, normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin 2 grup karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı.

BULGULAR: Pnömotoraks ve parankimal kanama insidansı sırasıyla %35,1 ve %22,3 olup, sonuçlarımız önceki çalışmalarla uyumlu idi (4). Pnömotoraks gelişen hastaların %3’ü perkütan drenaja ihtiyaç duyarken, parankimal hemorajisi olan tüm hastalarda konservatif tedaviye gerek kalmaksızın klinik iyileşme gerçekleşti. İşleme bağlı mortalite tespit edilmedi. Geçilen sağlam parankim uzunluğu ve hasta yaşı biyopsi sonrası pnömotoraks insidansı ile önemli ölçüde ilişkiliydi ( p < 0,001 ) . Pnömotoraks gelişen hastaların %80,5’inde sağlam parankim geçildiği, buna karşılık yalnızca %7’sinde sağlam parankim geçilmeksizin direkt lezyona ulaşıldığı saptandı. Pnömotoraks izlenen hastaların %69,4’ü alt lob lokalizasyonlu olup , %66,6’sında amfizem varlığı tespit edildi. Geçilen sağlam parankim uzunluğu pulmoner hemoraji ile ilişkiliydi (p<0,011 ). Biyopsi sonucu 89 hastada (%94,6) tanısal olarak sonuçlanmış olup, bu hastalardan 79’u ( % 84) malign, 10 hasta ( %9,5) benign olarak raporlandı. 5 hastada ( %6,5) patolojik olarak tanıya ulaşılamadı. 2 cm’den küçük lezyon boyutu tanısal olmayan biyopsi sonuçları için risk faktörü olarak belirlendi.

SONUÇ: BT kılavuzluğunda transtorasik akciğer biyopsisi, komplikasyonların ve tanısal olmayan vakaların nispeten kabul edilebilir bir oranı ile pulmoner lezyonların spesifik tanısı için etkili bir teknik olup yüksek tanısal verim oranına sahiptir.

REFERANSLAR:

1) Tsukada H, Satou T, Iwashima A, Souma T. Diagnostic accuracy of CT-guided automated needle biopsy of lung nodules. AJR Am J Roentgenol 2000; 175:239–243. 

2) Sacks, D.; McClenny, T.E.; Cardella, J.F.; Lewis, C.A. Society of interventional radiology clinical practice guidelines. J. Vasc. Interv. Radiol. 2003, 14, S199–S202.

3) Amany Saad Elshafee, Annika Karch, Kristina I. Ringe, Hoen-oh Shin, Hans-Jürgen Raatschen, Nermin Yehia Soliman, Frank Wacker,Jens Vogel-Claussen. Complications of CT-guided lung biopsy with a non-coaxial semi-automated 18 gauge biopsy system: Frequency, severity and risk factors

4) W. J. Heerink,corresponding author1,2 G. H. de Bock,1,3 G. J. de Jonge,2 H. J. M. Groen,1,4 R. Vliegenthart,1,2 and M. Oudkerk. Complication rates of CT-guided transthoracic lung biopsy: metaanalysis