FUTBOL HAKEMLERİNİN, FUTBOL HAKEMLİĞİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ VE BU ALGILARIN CİNSİYET FARKLILIĞINA GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Ünver M., Uslu S.

Gazi Üniversitesi Uluslararası Genç Araştırmacılar II Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 August 2022, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study, in which the concept of Football Refereeing was introduced by taking the

metaphorical opinions of football referees, is to determine the perceptions of the stakeholders. Criterion sampling, one of the phenomenological model and purposive sampling methods, was used in this qualitative study. The research group consists of licensed football referees affiliated to the Turkish Football Federation (TFF) in Ankara. Participating referees consisted of 38 referees aged between 17-41, who regularly worked in official football competitions for at least 1 year. Among these referees, the number of female referees was 9 and the number of male referees was 29.

In order to collect data in the research, a "metaphor form" was prepared in order to determine the

perceptions of the participants about the concept of football refereeing. In metaphor form, the referees

say “Soccer Refereeing is like……; Because..…” were asked to complete the statement. After

examining the data, it was determined that the referees produced a total of 19 metaphors. These

metaphors produced were grouped in 2 separate clusters as the perceptions of male and female

referees. A total of 4 categories were obtained from the perceptions of the first group, female football

referees, about the concept of football refereeing. While it was determined that the referees in this

group developed metaphors the most in the categories of "being difficult" and "being undesirable" for

the concept of football refereeing, these categories were followed by the categories of "being a

manager" and "being a teacher". A total of 6 categories were obtained from the perceptions of the

second group, male football referees, about the concept of football refereeing. While it was determined

that the referees developed metaphors for the concept of football refereeing the most in the categories

of "being fair" and "being an authority", these categories were followed by the categories of "beingnstructive", "being difficult", "being a manager" and "being undesirable". The metaphors most produced by the participants were listed as scapegoat, judgeship, military service, fire and balance. Although the majority of the participants made positive statements about the concept of Football Refereeing, it was observed that there were also negative statements.

Futbol Hakemliği kavramını, futbol hakemlerinin metafor görüşleri alınarak ortaya konan bu çalışmada

hedef, seçilmiş paydaşların algılarını tespit etmektir. Nitel olarak desenlenmiş olan bu çalışma

olgubilim modeli ve amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırma

grubunu Ankara’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı lisanslı futbol hakemleri

oluşturmaktadır. Katılımcı hakemlerin en az 1 yıl süreyle düzenli olarak resmi futbol müsabakalarında

görev yapan ve 17-41 yaş aralığında olan 38 hakem oluşturmuştur. Bu hakemler arasında kadın

hakemlerin sayısı 9, erkek hakem sayısının ise 29 olduğu görülmüştür. Araştırmada veri toplamak

hedefiyle katılımcılara futbol hakemliği kavramına yönelik sahip oldukları algılarını belirlemek adına

“metafor formu” hazırlanmıştır. Metafor formunda hakemlerden “Futbol Hakemliği……gibidir;

Çünkü..…” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin incelenmesinin ardından, hakemlerin toplam

19 metafor ürettikleri saptanmıştır. Üretilen bu metaforlar, kadın ve erkek hakemlerin algıları olmak

üzere 2 ayrı kümede gruplandırılmıştır. Birinci grup olan kadın futbol hakemlerinin futbol hakemliği

kavramına yönelik algılarından oluşturulan toplam 4 kategori elde edilmiştir. Bu grupta yer alan

hakemler, futbol hakemliği kavramına yönelik en çok “zor olma” ve “istenmeyen olma” kategorilerinde

metaforlar geliştirdiği belirlenirken, bu kategorileri “yönetici olma” ve “öğretici olma” kategorileri

izlemiştir. İkinci grup olan erkek futbol hakemlerinin futbol hakemliği kavramına yönelik algılarından

oluşturulan toplam 6 kategori elde edilmiştir. Hakemler futbol hakemliği kavramına yönelik en çok “adil

olma” ve “otorite olma” kategorilerinde metaforlar geliştirdiği belirlenirken, bu kategorileri “öğretici

olma”, “zor olma”, “yönetici olma”, “istenmeyen olma” kategorileri izlemiştir. Katılımcıların en fazla

ürettiği metaforlar günah keçisi, hâkimlik, askerlik, ateş ve denge şeklinde sıralanmıştır. Futbol

Hakemliği kavramı için katılımcıların çoğunluğu olumlu ifadelerde bulunmuş olsa da olumsuz ifadelerin

de yer aldığı gözlemlenmiştir.