Determination of sexual function in women with diabetes mellitus


Creative Commons License

Uzun Aksoy M., Şentürk Erenel A.

Gazi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.39-46, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.52881/gsbdergi.992091
  • Journal Name: Gazi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.39-46

Abstract

Diabetes mellitus is a chronic disease that causes sexual dysfunction. The aim of this descriptive study is to determine the frequency and factors affecting of sexual function in women with diabetes. The study sample was comprised of 255 women between the ages of 18 to 55. The participants were not climacteric, were sexually active and had not had a surgery involving the reproductive system. The data were collected using a data collection form and the Female Sexual Function Index. The frequency of sexual dysfunction was 69.0% in women. It was determined that having other health problems (95% CI=1.087–5.609, p=0.031) increased 2.47 times the risk of sexual dysfunction in women with diabetes. When the duration of diabetes increased, the arousal dysfunction risk of women also increased 1.19 times (95% CI=1.073–1.339, p=0.001). In addition, when duration of marriage increased, orgasmic dysfunction risk also increased 0.95 times (95% CI=0.909–0.993, p=0.024). However, there was no relation between age, duration of marriage, duration of diabetes, and HbA1c values of women and sexual desire, lubrication, satisfaction and pain domains (p>0.05). The most of the women have sexual dysfunction. When the domains of Female Sexual Function Index are examined, most of the women experience sexual dysfunction in the desire, arousal and pain domains. In addition, with increased duration of diabetes mellitus, arousal dysfunction risk increases, as does orgasm dysfunction risk with increased marriage duration. Having a health problem other than diabetes mellitus increase sexual dysfunction risk.

Diabetes mellitus kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olan kronik bir hastalıktır. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı diyabetli kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu sıklığının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 18-55 yaş arası 255 kadın oluşturmuştur. Araştırmaya klimakterik dönemde olmayan, cinsel yönden aktif ve üreme sistemi cerrahisi geçirmemiş kadınlar dahil edilmiştir Araştrmanın verileri veri toplama formu ve Kadın Cinsel İşlev Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Diyabetli kadınların cinsel fonksiyon bozukluğu sıklığı % 69,0 olarak bulunmuştur. Diyabetli kadınlarda başka sağlık sorunlarına sahip olmanın cinsel fonksiyon bozukluğu riskini 2,47 kat arttırdığı (95% CI=1.087–5.609, p=0,031) belirlenmiştir. Kadınların diyabet tanısı alma süresinin artması durumunda cinsel uyarılma bozukluğu riski 1,19 kat artmaktadır (95% CI=1.073–1.339, p=0,001). Diyabetli kadınlarda evlilik yılının artması durumunda da orgazm bozukluğu riski 0,95 kat arttığı bulunmuştur (95% CI=0.909–0.993, p=0,024). Ancak, kadınların yaş, evlilik süresi, diyabet süresi ve HbA1c değerleri ile cinsel istek, kayganlaşma, cinsel memnuniyet ve cinsel ağrı alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Kadınların çoğunda cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Kadınların çoğunun cinsel istek, uyarılma ve ağrı bozukluğu yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca, diayabet tanısı alma süresinin artmasıyla uyarılma bozukluğu riski, evlilik süresinin artmasıyla ile orgazm bozukluğu riskinin de arttığı bulunmuştur. Kadınların diabetes mellitus dışında bir sağlık sorunu olmasının cinsel işlev bozukluğu riskini artırdığı tespit edilmiştir.