Toplum ve Ülke İncelemeleri Dersi Program Ve Ders KitaplarınınDoküman Analizi


Creative Commons License

Akbaba B. , Yıldırım D.

8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.587-595

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.587-595

Özet

1962 yılında hazırlanan taslak program ile sosyal bilgiler kapsamına giren üç ayrı ders tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi birleştirilerek toplum ve ülke incelemeleri adını almıştır. Toplum ve ülke incelemeleri dersi ile sosyal bilgilerde Herbat’ın toplu öğretim anlayışının önü açılmıştır. 1968 yılında toplum ve ülke incelemeleri kapsamındaki tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri sosyal bilgiler adını almıştır.

Bu çalışma toplum ve ülke incelemeleri programı ve ders kitaplarının dönemin şartları göz önünde bulundurarak Sosyal bilgiler dersi açısından önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında, 1965 yılında hazırlanan toplum ve ülke incelemeleri öğretim rehberi, 1967 yılında hazırlanan toplum ve ülke incelemeleri kılavuzu ve 1965- 1966 yılında hazırlanan toplum ve ülke incelemeleri ders kitapları; içerik, eğitsel tasarım, kitap düzeni, dil ve anlatım yönlerinden eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışmanın sonunda Türkiye için önemli bir dönem olan 1962 yıllarında oluşan program ve ders kitaplarında dönemin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Toplum ve ülke incelemeleri dersinin sosyal bilgiler kapsamında yer alan vatandaşlık, tarih ve coğrafya derslerini barındırdığı ve sosyal bilgilerin temelini oluşturan toplu öğretim anlayışına yakın bir yaklaşımla hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

With the draft program that have been prepared in the year 1962, three different courses, History, geography and citizenship information that is within the scope of social studies were merged together and titled as society and country studies. With the course of society and country studies had paved its way to Herbart’s collective teaching approach. In the year 1968, history, geography and citizenship Information courses within the scope of the society and country studies started to be titled as social studies.

This study was conducted in order to reveal the importance of the society and country studies program and course books on the course of social studies, considering the conditions of the time period. In this study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. Within the scope of this method, society and country studies educational guide dated 1965, society and country studies guide dated 1967 and course books regarding society and country studies between the dates of 1965 and 1966 were examined in a critical point of view on their contents, educational design, book layout, language and narrative aspects. At the end of the study, it has been observed that the time period was effective on the program and course books in 1962, which was an important period for Turkey. It has been understood that society and country studies courses was including the citizenship, history and geography courses within the scope of the social studies and the course was prepared with a close approach to the collective education which forms the foundation of the social studies.