Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesi (Research on burnout level of nurses and their problem solving skills)


YILDIZ H., GÜVEN M.

e – Journal of New World Sciences Academy-Life Sciences, vol.4, no.4, pp.317-324, 2009 (Scopus) identifier identifier