Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk Ruhu


Koç E.

Ankara Üniversitesi Türk İnk›lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, cilt.12, sa.45, ss.71-82, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 45
  • Basım Tarihi: 2010
  • Doi Numarası: 10.1501/tite_0000000317
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Türk İnk›lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.71-82

Özet

Çocukluk kavram› tarihsel, kültürel ve felsefi aç›dan baz› belirsizlikler içermiş

olsa da, çocuk denildiğinde zihnimizde merakl›l›k, yarat›c›l›k, yeniliklere aç›k olma,

bağ›ms›zl›k gibi nitelikler çağr›ş›m yapmaktad›r. Çocuklar, böyle gelmiş böyle gider

düşüncesine bağl› kalmadan düşünebilme yeteneğine sahiptirler. Bu nitelikler göz

önünde bulundurulduğunda çocukluk biyolojik olarak yaşam›n bir döneminde

yaşan›p yitirilen bir dönem olman›n ötesinde bir anlama da sahiptir. Biyolojik

çocukluk kadar ruhun çocukluğu da önemlidir. Ruhun çocukluğu özgürlük ve

bağ›ms›zl›k ister. Bu sebeple çocukluk bir karakter biçimi olup, yeniliğin,

dönüşümün y›lmadan ard›ndan koşabilme her dem taze kalabilme, olgunluğu çocuk

ruhuyla yoğurabilme anlamlar›na da gelir. Atatürk’ün Cumhuriyete kazand›rmaya

çal›şt›ğ› ruh, böyle araşt›r›c›, yarat›c› bir çocuk ruhudur. Cumhuriyet ruhu bilim,

sanat ve düşünce alan›nda özgün ve yarat›c› ürünler ortaya koyan ve koymas›

gereken olgun bir çocuk ruhudur. Bu sebeple Atatürk’ün ulusal egemenliği çocuk

bayram›yla birleştirmesi ve milli egemenlik kavram›yla milletin geleceğini temsil

eden çocuk kavram›n› birbirine bağlamas› O’nun dehas›n›n bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, egemenlik, yarat›c›l›k, eğitim, kültür.

Ataturk, Republic and the Spirit of Child

ABSTRACT

Although the concept of ‘childhood’ incorporates some ambiguity with regards

to history, culture and philosophy, the word ‘kid’ always evokes curiosity, creativity,

being open to new things and independence. Children are capable of thinking

without the boundaries of conventional thinking like ‘it was always like this, it

should go on like this’. Given this fact, childhood is more than something that is

lived in one period of life and then ends and fades. The childhood of the spirit is as

important as the childhood of the biological body. A child spirit demands freedom

and independence. Therefore, childhood is a way of character and refers to chasing

new things, change without ever giving up, being capable of staying fresh, and

combining maturity with a spirit of a child. The spirit that Atatürk strived to gain for

the Republic was such a spirit of a child, which is innovative and likes to explore.

The spirit of the Republic is a mature spirit of a child that produces and has to

produce unique and innovative works in science, art and philosophy. Therefore

combination of the national sovereignty with the festival for kids as well as using

together the concept of national sovereignty with the concept of a child that

represents future of a nation by Atatürk is a sheer proof of his genius.

Key Words: Childhood, sovereignty, creativity, education, culture.