Effects of COVID-19 Infection on Patients with Hematological Malignancy


KAYNAR L. A., GÜZEL F. Ö., Dikyar A., Bostankolu Değirmenci B., BOZDAYI G., ERBAŞ G., ...More

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, vol.7, no.1, pp.14-19, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Since December 2019, the COVID-19 pandemic, which has been named as coro- navirus disease-2019 (COVID-19) by the World Health Organization (WHO), has affected the hematological practices as well as affecting the whole world. It is known that COVID-19 is more severe in the elderly and those with underlying chronic diseases. It is predicted that patients with hematological cancers such as leukemia, lymphoma, multiple myeloma who receive active treatment or who have recently completed their treatment may have more severe infections than other individuals. However, there is not enough data about how COVID-19 progresses in immunosuppressive patients with hematological malignancies. Patients and Methods: In our study, it was planned to collect the data of the patients who were followed up in our clinic and had COVID-19 infection retrospectively and to investigate the effects of COVID-19 infection on immunosup- pressive patients. Results: Our study included 23 patients (13 male, 10 female) with COVID-19 infection while being followed in our hematology clinic. The median age of the patients was 60.2. Pneumonia clinic was followed up in 14 patients. Severe pneumonia was observed in four patients. Oseltamivir and hydroxychloroquine treatment was given to seven patients. We also gave favipiravir treatment to 17 patients in addition to this treatment. Six patients needed intensive care support. Three patients died due to COVID-19 infection. Conclusion: During the follow-up, high morbidity and mortality was not detected in our patients as predicted in chronic diseases. Contrary to what was predicted, our patients did not show a poor prognosis. More cases need to be collected from different centers in order to reach precise data.
Amaç: Aralık 2019’dan beri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olarak adlandırılan COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkilediği gibi hematolojik uygulamaları da etkilemektedir. COVID-19’un yaşlılarda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi hematolojik kanserleri olup aktif tedavi alan veya tedavilerini kısa süre önce tamamlamış hastaların, enfeksiyonları diğer bireylere göre daha ağır geçebileceği öngörülmektedir. Ancak hematolojik maligniteli immün- supresif hastalarda COVID-19’un nasıl seyrettiği ile ilgili yeterli veri yoktur. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda kliniğimizde takipli olup COVID-19 enfeksiyonu geçiren olguların verilerinin geriye dönük olarak toplanması ve COVID-19 enfeksiyonunun immünsupre- sif hastalardaki etkilerinin araştırılması planlanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza hematoloji kliniğimizde takip edilmekteyken COVID-19 enfeksiyonu saptanmış 23 hasta (13 erkek, 10 kadın) dahil edildi. Hastaların ortanca yaşı 60.2 bulundu. On dört hastada pnömoni kliniği izlendi. Dört hastada ciddi pnömoni tablosu izlendi. Yedi hastaya oseltamivir ve hidroksiklorokin tedavisi verildi. On yedi hastaya bu tedavinin yanında favipiravir tedavisi de verildi. Altı hastanın yoğun bakım desteğine ihtiyacı oldu, üç hasta COVID-19 enfek- siyonu nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Hematolojik maligniteli hastalarda COVID-19 enfeksiyonun nasıl seyrettiğiyle ilgili veri bulunmamaktadır. Bizim hastalarımızda öngörülenin aksine kötü bir seyir izlenmemiştir. Kesin verilere ulaşabilme için farklı merkezlerden de daha çok vaka toplanmasına ihtiyaç vardır.