EXAMINATION OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF SPORTS MANAGER CANDIDATES


Creative Commons License

Eraslan A., Kural S.

10. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2022, pp.471-472

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.471-472
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Conflict is generally considered bad, and it is widely accepted that there is no conflict in a good relationship. However, both violence and positive emotions are seen in conflicts. Well-managed conflicts can yield invaluable results for both individuals and organizations. As in every organization, it is known that there are frequent and different conflicts in sports organizations. From this point of view, the aim of this study is to examine the conflict management styles of sports manager candidates. The descriptive method, one of the quantitative research methods, was used in the study. The participants of the research consist of 232 senior students selected by simple random sampling method, studying in the Sports Management Department of the Faculty of Sports Sciences of three universities (Gazi University, Ankara University, Yıldırım Beyazıt University) in the spring semester of the 2021-2022 academic year. The “Conflict Management Styles Scale” developed by Johnson and Johnson (2008) and adapted into Turkish by Karadağ and Tosun (2014) was used as a measurement tool. In the analysis of the data, firstly, skewness and kurtosis analysis methods were used to test the normality distribution. In order to determine the differences between the variables, t-test and ANOVA tests were performed for related samples. Cronbach's Alpha analysis was applied to determine the reliability of the measurement tool. According to the data obtained from the research, there is no significant difference according to the variables of age, marital status, amateur or professional interest in a sport. According to the gender variable, there is a significant difference in the "avoidant" sub-dimension. In addition, when the mean values ​​between the conflict action styles sub-dimensions are examined, it is seen that the lowest score belongs to the "avoidant" sub-dimensions, while the highest score belongs to the "facilitator" and "opponential" sub-dimensions. As a result, it can be said that female sports manager candidates have higher scores on conflict managament styles sub-dimensions than males.

 

Keywords: Conflict management, conflict management styles, sports manager 

Anahtar Kelimeler: Çatışma yönetimi, çatışma eylem stili, spor yöneticisi

Çatışma, genel olarak kötü olarak düşünülmekte ve iyi bir ilişkide çatışma olmadığı kanısı yaygın olarak kabul görmektedir. Oysaki çatışmalarda hem şiddet hem de olumlu duygular görülmektedir. İyi yönetilen çatışmalar hem kişiler hem de örgüt için çok değerli sonuçlar verebilmektedir. Her örgütte olduğu gibi spor örgütlerinde de sık ve farklı çatışmalar yaşandığı bilinmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, spor yöneticisi adaylarının çatışma eylem stillerinin incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde üç üniversitenin (Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrenim gören basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 232 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Johnson ve Johnson (2008) tarafından geliştirilen ve Karadağ ve Tosun (2014) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle normallik dağılımının test edilmesi için çarpıklık ve basıklık analiz yöntemleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde ilişkili örneklemler için t-testi ve ANOVA testleri yapılmıştır. Ölçme aracının güvenirliliğinin belirlenmesi için Cronbach’s Alfa analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, yaş, medeni durum, amatör veya profesyonel olarak bir spor dalı ile ilgilenme durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Cinsiyet değişkenine göre ise, “kaçınmacı” alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, çatışma eylem stilleri alt boyutları arasındaki ortalama değerlere bakıldığında en düşük puanın “kaçınmacı”, en yüksek puanın ise “kolaylaştırıcı” ve “karşı koyucu” alt boyutlarına ait olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, kadın spor yöneticisi adaylarının çatışma eylem stilleri alt boyutları puanlarının erkeklere göre daha fazla olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çatışma yönetimi, çatışma eylem stili, spor yöneticisi