Her Şey Geçip Gider Romanında Totaliter Sovyet Uygulamalarının Görünümleri


Creative Commons License

Keskin F.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), vol.8, no.37, pp.205-215, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 37
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research)
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.205-215

Abstract

  • The novel entitled, “Everything Flows”, by Russian author, Vasilli Grossman, deals with Soviet policies which took place during Lenin and Stalin eraled to traumas at the level individual and societal levels. Russian literature in Soviet era was controlled for a long time such tools as suppression and cencor and was only allowed to tackle topics supported by the Soviet regime. Vasilli Grossman in his novel, however, questions to the causes and results of talitarian Soviet implementations and settles up with all syytems, institutions and tools used to create a society of horror. In the context of this struggle, the novel characters representing the Soviet man emerge at the symbolic level. The fear, creattedby a regimekillingpeople in massnumber in ordertosurvive, damagedallkinshipandfriendshiprelations in an irreversible way. This damage led to the setylement of denunciation syytem and finally even the member of the same family started to denounce each other. The novel deals with all political, ideological, historical psychological and sociological dimensions of all these traumas experience by the Soviet society. The novel, in this context, takes directly the atteniton of disciplines out of literature. In this study, Soviet implementations that constitutes the topic of the novel have been dealth with, making use of data in other disciplines out of the science of literature.
  • Keywords: The Soviet Union, Stalin, The Horror Society, Denunciation, Cencor, Vasili Grossman. 

Rus yazar Vasili Grossman’ın “Her ey Geçip Gider” isimli romanı Lenin ve Stalin dönemlerinde uygulanan Sovyet politikalarının bireysel ve toplumsal boyutlarda yol açtığı travmaları ele alan bir eserdir. Sovyet dönemi Rus edebiyatı, baskı ve sansür gibi araçlarla uzun yıllar boyunca kontrol altında tutulmuş ve Sovyet yönetiminin belirlediği söylemlerin dışına çıkarılmamıştır. Ancak Vasili Grossman bu eseriyle totaliter Sovyet uygulamalarının sebep ve sonuçlarını sorgulamakta, bir korku toplumu yaratmada kullanılan bütün araç, kurum ve sistemlerle hesaplaşmaktadır. Bu hesaplaşmanın kapsamı içinde, simgesel düzeyde “Sovyet insanı”nı temsil eden roman kişileri de yerini almaktadır. İnsanları kitleler halinde yok ederek yaşama ihtirası içerisindeki bir rejimin yarattığı toplumsal korku, arkadaşlık ve akrabalık gibi bütün sosyal ilişki biçimlerini geri dönülmez biçimde tahrip etmiştir. Bu tahribat ihbar sisteminin kurulmasına zemin hazırlamış ve aile içindeki bireyler bile birbirlerini ihbar etmeye başlamılardır. Romanda Sovyet toplumunun yaşadığı bütün bu travmaların tarihî, politik, ideolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutları üzerinde durulmaktadır. Roman, bu yönüyle edebiyat biliminin dışındaki başka disiplinleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, romanın konusunu oluşturan Sovyet uygulamaları edebiyat biliminin dışındaki disiplinlere ait verilerden de yararlanılarak tespit ve tahlil edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Stalin, Korku Toplumu, İhbar, Sansür, Vasili Grossman.