Kan Kültürlerinde Candida Türlerinin Üreme Sürelerive Bu Sürenin Kısaltılmasına Yönelik Yaklaşımlar


Creative Commons License

Şahin E. A., Kalkancı A.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.27, no.2, 2022 (ESCI) identifier identifier

Abstract

Giriş: Hastane kaynaklı Candida infeksiyonları tanısı ve tedavisi zor, yüksek maliyetli infeksiyon hastalıklarıdır. Mortalite oranı diğer

infeksiyon hastalıklarına göre çok yüksektir. Uygun antifungal tedavinin zamanında başlanması gerekir. Bu nedenle tanı amaçlı kullandığımız

kan kültürlerinde Candida cinsi maya mantarlarının üreme sürelerini hızlandırabilecek ya da daha hızlı tanımlanmalarını sağlayabilecek

yaklaşımların geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada amacımız, kan kültürlerinde saptanan mayaların üreme sürelerini belirlemek,

bu etkenlerin tanımlanmasını sağlayan rutinde kullandığımız karbonhidrat asimilasyon yöntemi ile MALDI-TOF MS yönteminin

tanımlama sürelerini karşılaştırmak ve bu etkenlerin kan kültürü şişelerinde üremesini hızlandırabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmada mayaların üremesini hızlandıracağını düşündüğümüz özel mantar besiyeri hazırlanmıştır. C. albicans

ATCC 10231, C. parapsilosis ATCC 22019, C. glabrata ATCC 90030 kökenlerinin seri dilüsyonları hazırlanarak, özel mantar besiyerine

ve standart kan kültür şişelerine ekilmiştir.

Bulgular: Özel mantar besiyeri eklenmiş şişelerdeki ortalama üreme süresi, eklenmemiş şişelerdeki ortalama üreme süresi ile karşılaştırılmıştır.

Aerobik şişelere özel mantar besiyeri eklenmesinin özellikle C. albicans kökeninde üreme süresini iki saat kısalttığı gözlenmiştir.

Fakat kökene bakılmaksızın özel mantar besiyeri eklenmiş şişeler ile eklenmemiş şişelerdeki ortalama üreme süreleri istatiksel olarak

kıyaslandığında anlamlı bir fark saptanamamıştır (p> 0.05). Bu kan kültürlerinden elde edilen kolonilerin MALDI-TOF MS ile tanımlanması,

klasik yöntemlere göre tanımlama süresini 21.5 saat kısalttığı saptanmıştır.

Sonuç: Kan kültürü kandidemi tanısında altın standart yöntemdir. Üreme süresine tür tanımlaması ve duyarlılık testleri eklendiğinde,

hedefe yönelik tedavinin başlanması 36-48 saati aşmaktadır. Bu sürenin kısaltılmasına yönelik yaklaşımlar hayat kurtarıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Candida; Kan kültürü; MALDI-TOF MS; Tür tanımlama