TÜRKİYE’DE ŞEHİR HASTANELERİNİN YEŞİL BİNA KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Koç K., Ayçam İ.

AL-FARABI 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 9 - 10 August 2022, vol.1, pp.1020-1030

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1020-1030
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Hospital buildings are structures that are active at all hours of the day, consuming energy and generating waste. These structures should be sustainable, created with environmentally friendly building materials, minimized the amount of energy consumed and designed by paying attention to waste management planning. The concept of green hospital gains importance at this stage. In this study, it is aimed to examine the green hospital criteria within the framework of architectural design, HVAC design, water management, waste management, lighting and energy management, to compare green hospital certification systems and to evaluate the applications in city hospitals within the framework of these criteria. Studies on the concept of green hospital in the literature constitute the material of the research. The study was carried out in three stages. In the first stage of the study, the concept of green hospital and its criteria were examined. In the second stage of the study, green building certification systems were researched and these certification systems were compared. In the last stage of the study, the green practices in the city hospitals in Bursa, Adana and Elazig were evaluated according to the determined criteria. In green hospitals designed with environmentalist approaches, it is necessary to find solutions that increase efficiency, pay attention to quality conditions, provide financial savings, and design with long-term use in mind. It will also contribute to raising awareness about green hospitals if the practices are exemplary. In this process, with the adoption of an integrated design approach, sustainable and energy efficient structures emerge. Green building certification systems have been developed in order to examine the environmental effects of buildings and to encourage them to minimize energy consumption. LEED, GGHC, ASHE, HCWH and Practise Greenhealth certification systems have been established, where the criteria taken into account varies. These systems have common and different aspects. City hospitals in Bursa, Adana and Elâzığ provinces were preferred in order to examine the applications and prominent criteria in hospitals. The existing green hospital practices and the certificate systems of the hospitals were evaluated. As a result of the evaluations, it is thought that the use of green hospital practices should be widespread in order to provide energy efficiency, to promote the use of environmentally friendly materials, to encourage waste and water management, and to offer more comfortable and quality spaces to patients.

Hastane binaları günün her saatinde aktif olan, enerji tüketen ve atık üreten yapılardır. Bu yapıların sürdürülebilir olması, çevre dostu yapı malzemeleriyle oluşturulması, tükettiği enerji miktarının en aza indirgenmesi ve atık yönetimi planlamasına dikkat edilerek tasarlanması gerekmektedir. Yeşil hastane kavramı bu aşamada önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmada yeşil hastane kriterlerinin mimari tasarım, HVAC tasarımı, su yönetimi, atık yönetimi, aydınlatma ve enerji yönetimi çerçevesinde incelenmesi, yeşil hastane sertifika sistemlerinin karşılaştırılması ve şehir hastanelerindeki uygulamaların bu kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan yeşil hastane kavramıyla ilgili yapılan çalışmalar araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Yapılan çalışma üç aşamada ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında yeşil hastane kavramı ve kriterleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise yeşil bina sertifika sistemleri araştırılmış ve bu sertifika sistemleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında Bursa, Adana ve Elazığ’da bulunan şehir hastanelerindeki yeşil uygulamaların belirlenen kriterlere göre değerlendirmesi yapılmıştır. Çevreci yaklaşımlarla tasarlanan yeşil hastanelerde verimliliği artıran çözümlerin bulunması, kalite koşullarına dikkat edilmesi, maddi açıdan tasarruf sağlanması, uzun süreli kullanım düşünülerek tasarım yapılması gerekmektedir. Yapılan uygulamaların örnek teşkil etmesi, yeşil hastanelerle ilgili farkındalığın artmasına da katkı sağlayacaktır. Bu süreçte entegre bir tasarım anlayışının benimsenmesiyle birlikte sürdürülebilir ve enerji verimliliği sağlayan yapılar ortaya çıkmaktadır. Binaların çevresel etkilerinin incelenebilmesi ve enerji tüketimini en aza indirmeye teşvik etmek amacıyla yeşil bina sertifika sistemleri geliştirilmiştir. Dikkate alınan kriterlerin değişiklik gösterdiği LEED, GGHC, ASHE, HCWH ve Practise Greenhealth sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerin ortak ve farklı yönleri bulunmaktadır. Hastanelerdeki uygulamaların ve öne çıkan kriterlerin incelenebilmesi için Bursa, Adana ve Elâzığ illerindeki şehir hastaneleri tercih edilmiştir. Mevcut durumda bulunan yeşil hastane uygulamaları ve hastanelerin sahip olduğu sertifika sistemleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda enerji verimliliği sağlayabilmek, çevre dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak, atık ve su yönetimine teşvik etmek, hastalara daha konforlu ve kaliteli mekanlar sunabilmek amacıyla yeşil hastane uygulamalarının kullanımının yaygınlaşması gerektiği düşünülmektedir.