Peroneal tendon instabilitesine bağlı cerrahi geçiren hastanın fizyoterapi sonuçları: vaka sunumu


Suner Keklik S., Akaras E., Gökdoğan Ç. M. , Zorlular A., Güzel N. A. , Kanatlı U.

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, no.75, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93

Abstract

Purpose: To present physical therapy results of a patient who had peroneal tendon instability (PTI) surgery. Methods: The foot of the patient who went to hospital with ankle inversion sprain was casted for 10 days. Patient applied to the clinic 10 days after the removal of cast. It was noticed that there was instability in patient’s peroneal tendon in the first treatment day and the pa-tient was transferred to orthopedics clinic. After 10 days, proxi-mal peroneal retinaculum and peroneal tendon were repaired with PTI diagnosis. Two weeks after the 6-week immobilization, physiotherapy program was started. Patient was taken under the treatment for 3 days/week, during 4 weeks. Pain with visual analog scale, range of motion (ROM) with goniometer, edema and atrophy with circumferential measurement were evaluated before and after treatment. In first week, cold pack, electrical sti-mulation to peroneal muscle, stretching exercise to ankle, active joint movements of ankle, and weight transmission exercises were performed. In second week, strengthening exercises with therabant for lower limb extremity, proprioceptive training; in third week one foot balance, walking on treadmill, and in fourth week one foot balance on soft ground, walking on fingertip and heel exercises were added. Results: Edema and atrophy were found before treatment. No pain was observed before and af-ter treatment. Edema and atrophy were decreased; ROM was increased after treatment. Discussion: In literature, studies on physical therapy after PTI surgery were rare. Physiotherapy that is improved by the patient’s development condition after PTI surgery was seen to give successful results.

Amaç: Peroneal tendon instabilitesi (PTİ) cerrahisi geçiren has-tanın fizyoterapi sonuçlarını ortaya koymak. Yöntemler: İnver-siyon yaralanmasıyla hastaneye giden hastanın ayağı 10 gün süreyle alçıya alınmış. Hasta alçı çıktıktan 10 gün sonra kliniğe başvurdu. İlk tedavi gününde hastanın peroneal tendonunda instabilite olduğu fark edildi ve ortopedi kliniğine yönlendirildi. 10 gün sonra PTİ tanısıyla proksimal peroneal retinakulum ve peroneal tendon tamiri yapıldı. 6 haftalık immobilizasyondan 2 hafta sonra fizyoterapi programı başlatıldı. Hasta 4hafta süreyle 3 gün/hafta tedaviye alındı. Ağrı görsel analog skalası ile, normal eklem hareketi (NEH) gonyometre ile, ödem ve atrofi çevre ölçü-mü ile tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. İlk haftada, soğuk uygulama, peroneal kasa elektrik stimulasyonu, ayak bileğine germe, ayak bileğinin aktif eklem hareketleri ve ağırlık aktarma egzersizleri yapıldı. İkinci haftada, therabantla alt ekstremite için kuvvetlendirme egzersizleri, proprioseptif eğitim, üçüncü hafta-da tek ayak denge, koşu bandında yürüme ve dördüncü haftada yumuşak zeminde tek ayak denge, parmak ucu, topukta yürüme egzersizleri eklendi. Sonuçlar: Tedavi öncesi ödem ve atrofi bu-lundu. Tedavi öncesi ve sonrası ağrı gözlenmedi. Tedavi sonrası ödem ve atrofi azaldı, NEH arttı. Tartışma: Literatürde, PTI cer-rahi sonrası rehabilitasyon programı üzerine çalışmalar nadirdir. PTİ cerrahisi sonrası hastanın gelişme durumuna göre ilerletilen fizyoterapinin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.