Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişiminin Bakım Veren Kişiler Açısından İncelenmesi


Karaçelik Ş. N. , Sapsağlam Ö.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, 16 - 19 September 2020, pp.439-450

Abstract

Early childhood is a critical period in which significant changes are observed in cognitive, language, motor, social-emotional, gender, and moral development. Development is affected by many different factors such as genetics, individual differences, socioeconomic status, health, and caregivers. The aim of this study is to examine children’s language development in early childhood in terms of caregivers. The qualitative research method was used in the research. The research was carried out in the case study design, which is one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of 11 children of 36-42 months studying in private and public preschool education institutions in Istanbul in the fall semester of the 2019-2020 academic year. The research data were collected by the researcher by making 30-minute observations in the natural classroom environments of the children. The researcher observed the children without participating and noted every word the children said. The descriptive analysis method was used in analyzing the data. As a result of the research, it has been found that the children who grow up with their parents and paid caregivers have more advanced competence in the basic language components than the children who grow up with their grandparents.

Erken çocukluk dönemi; bilişsel, dil, fiziksel, motor, sosyal-duygusal, cinsel ve ahlaki gelişim alanlarında önemli değişikliklerin görüldüğü kritik bir süreçtir. Gelişim, kalıtımsal özellikler, bireysel farklılıklar, sosyoekonomik durum, sağlık ve bakım veren kişiler gibi pek çok farklı faktörden etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk dönemi çocuklarının dil gelişimlerinin bakım veren kişiler açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da bulunan özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitim gören 36-42 aylık 11 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından çocukların doğal sınıf ortamlarında 30 dakikalık gözlemler yapılarak toplanmıştır. Araştırmacı gözleme dâhil olmadan çocukları gözlemleyerek çocukların her söylediği kelimeyi not almıştır. Verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ebeveynleri ve ücretli bakıcı ile büyüyen çocukların temel dil bileşenlerindeki yeterliliklerinin büyük ebeveynleri ile büyüyen çocuklara göre daha gelişmiş olduğu görülmüştür.