İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi


Bakırcı Saymaz C.

XI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2014, pp.1249

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1249
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Okullarda matematik eğitiminde hedefler yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu bir takım bilgi ve becerileri kullanan ve uygulayan, eleştirel düşünen, sorgulayan, matematik yapan, problem çözebilen insan gücü yetiştirmeyi gerektirmektedir. Van De Walle John A.'ya göre problem, zor ya da sonucu belirsiz bir sorudur (Van De Walle, 1994). Matematik eğitiminde problem kurma becerilerinin önemli bir bileşen olduğu son yıllarda vurgulanmaktadır. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının problem becerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmayla, öğretmen adaylarının farklı etkinliklerle karşılaşma, matematiksel düşünme, akıl yürütme ve yaratıcılıklarını kullanma fırsatını edinmeleri beklenmektedir. Mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada tarama modeli kullanılmış, çalışmanın araştırma grubunu 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 2. Sınıf İlköğretim Matematik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi amacıyla, ―Problem Çözme‖ dersinde, matematik öğretmeni adaylarına ―Matematiksel Problem Kurma‖ testleri verilerek öğrencilerden testteki bir sorudaki problem ifadesini değiştirerek onun bir tür uyarlamasını yapmaları, rutin olmayan problem sorusu yazmaları, verilen sayı ve işlemleri kullanarak problemler kurmaları, matematiksel eşitlikleri kullanarak çözülebilen problemler kurmaları, verilen bir günlük yaşam hikâyesinden problem kurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında uygulamalar yapılmış, veriler toplanmış ve veri analizine başlanmıştır. Öğretmen adaylarının ürettikleri problemler, genellikle çözülebilir ve doğru ifadelere sahiptir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının oluşturdukları problemlerin, daha çok matematik ders kitaplarında yer alan ve dört işlem problemleri olarak bilinen problemlerden oluştuğu belirlenmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının ―Problem Kurma Testine verdikleri cevaplar, içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma becerileri hakkında bilgiler verilecektir