Lise Tarih Ders Kitaplarını Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi


Creative Commons License

Akbaba B.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.26-41, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.26-41

Özet

Bu çalışmanın amacı, lise tarih ders kitaplarını değerlendirmeye yönelik bir form geliştirmektir. Bu amaçla ilgili literatür taranmış ve elde edilen bulgular neticesinde 58 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Değerlendirme formunun kapsam geçerliğini belirleyebilmek amacıyla alınan uzman görüşleri neticesinde madde havuzundan 7 tane madde atılmıştır. Çalışma grubunu birinci uygulamada 341, ikinci uygulamada ise 99 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Değerlendirme formunun güvenirliğini tespit edebilmek için iç tutarlılık ve kararlılık düzeyleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak lise tarih ders kitaplarını değerlendirme formunun bu amaca hizmet edebilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

The aim of this study is to develop an evaluation form for high school history textbooks. For this purpose, related literature was scanned and a 58 item pool was created. So as to be able to determine the content validity of the evaluation form, 7 items were taken out of the item pool as a consequence of received expert opinions. Sample group is composed of 341 students for first application, 99 high school students for second. In order to assess the reliability of the evaluation form; level of internal consistency and determination level were calculated. As a result, high school history textbooks evaluation form that can serve this purpose can be said to be a valid and reliable tool.