Zafer Çimen, Ali Eraslan, Halil Sarol, (2018). , Türkiye’xxde Göçmen Futbolcu Olmanın Kısıtları, “The Constraints of Migrant Footballers In Turkey”, pp.1135-1136, Antalya, 31 October-03 November.


Creative Commons License

Çimen Z., Eraslan A., Sarol H.

16th International Sport Science Congress, 31 October - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The important and popular phenomenon term ‘globalization’ effects and changes the business world for decades. One of the important areas that has been influenced by globalization is the structure of the labour force in sport business. It is obvious that outsourcing the labour force is oriented towards migrant or immigrant athletes especially within the most commercialized sports like football. The migrant athletes encounter some constrains in the host county. The purpose of this study therefore, was to find out constrains of migrant outsource football players who pursue their professional careers in Turkey. In this qualitative research, convenience sampling and criterion sampling, which are types of nonrandom sampling methods were used to determine the participants. Eight football players who were complied with the research criteria from the Gençlerbirligi Football Team, were voluntarily participated the study. Semi-structured interview form were used as data collection tools. All Interviews were recorded by audio and video recording devices and data was analyzed by content analysis. The findings showed that; language, adaptation and human relations were the main constrains were encountered in the sport context and language, lifestyle and human relation constrains were experienced in the outside of the sport context by the migrant players.

Son yılların önemli ve popüler fenomen terimi “küreselleşme”, uzunca bir süredir iş dünyasını etkilemekte ve değiştirmektedir. Küreselleşmeden etkilenen önemli alanlardan biri de spor endüstrisinin işgücü yapısıdır. Küreselleşmeyle ortaya çıkan spor işgücünde dış kaynak kullanımı, özellikle futbol gibi ticarileşmiş sporlarda göçmen sporculara yönelmiştir. Ancak göçmen sporcuların gittikleri ülkelerde bazı kısıtlarla karşılaştıkları da bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, eldeki çalışmanın amacı mesleki kariyerlerini Türkiye'de sürdüren göçmen futbolcuların karşılaştıkları kısıtları belirlemektir. Bu nitel araştırmada, katılımcıları belirlemek için tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme ve ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Gençlerbirliği Futbol Takımı'nın araştırma ölçütlerine uyan sekiz futbolcusu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Tüm görüşmeler ses ve görüntü kayıt cihazları ile kaydedilmiş ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de kariyerlerini sürdüren göçmen sporcuların spor yaşamı içinde karşılaştıkları kısıtların dil, adaptasyon ve insan ilişkileri temaları altında, spor dışı sosyal yaşamda karşılaştıkları kısıtları ise dil, yaşam tarzı ve insan ilişkileri temaları altında yer almıştır. Sonuç olarak, bu çalışma göçmen sporcuların karşılaştıkları kısıtların temelde doğu ve batı toplumları arasındaki kültürel farklılıklardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu nedenle, sporcuların başka bir ülkeye göç etmeye karar vermeden önce o ülkenin kültürel yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarının yararlı olacağı söylenebilir. Bu bilgi göçmen sporculara spor ortamı ve spor ortamı dışındaki yaşamlarında karşılaştıkları “uyum” kısıtlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.