GÖÇ OLGUSU, MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU SÜRECİ


Creative Commons License

Şahin H.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.9, pp.377-394, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türk milleti yaşadığı tarihî tecrübe itibarı ile göç kavramına aşina bir

millettir. 2011 yılında Suriye‟de patlak veren iç savaşın ardından Türkiye

Cumhuriyeti gündeminin öncelikli gündem konularından birisi de “göç” ve

“mülteci” konuları olmuştur. Bu araştırmada, göç ile birlikte ortaya çıkan

mültecilik, mülteci çocuklar kavramı, Suriyeli mülteci çocuklara Türkçe

öğretimi ve mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci

incelenmiştir.

Bu amaçla, “göç” olgusu ve uzanımındaki adlandırmaların kavram

analizleri gerçekleştirilerek Suriyeli mülteci çocuklar örneği üzerinden söz

konusu kavramların etkileri gözlemlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bunların

Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu ne ölçüde

etkilediği saptanmaya çalışılarak bu kapsamda karşılaşılması muhtemel

sorunların da çerçevesi çizilmiştir.

Araştırmada, mülteci çocuklara Türkçe öğretme faaliyetlerinde yaşanan

güçlükler de saptanmış ve bunların nasıl giderilebileceğinin değerlendirmesi

yapılmıştır. Belirlenen bu güçlüklerin giderilebilmesi için mülteci çocuklara

yönelik geliştirilen evrensel eğitim stratejileri tanıtılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Göç, eğitim, Suriyeli mülteci çocuklar, Türkçe

öğretimi.