Examining of Sports Science Students' Leisure Satisfaction According to SocioDemographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process


Creative Commons License

ÖNDER Ö. K., BİLGİN Ü.

Anatolia Sport Research, vol.3, no.1, pp.33-46, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Anatolia Sport Research
  • Page Numbers: pp.33-46
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest
zaman doyumlarının; cinsiyet, yaş, eğitim aldıkları üniversite ve bölüm, aile gelirleri ve algılanan
refah düzeylerini içeren sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesidir.
Materyal ve Metod: Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gazi
Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülteleri’nde öğrenim gören 376 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin serbest zaman doyumlarını belirlemek için, bireylerin
serbest zamanlarını değerlendirme sürecindeki doyum durumlarını ölçme amacıyla hazırlanan,
Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Gökçe ve Orhan (2011)
tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Bireylerin sosyo-demografik
özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”
uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde SPSS Statistics 26 programı kullanılarak; yüzde
dağılım tabloları, sıklık analizi (Frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma, t-testi, tek yönlü
varyans (ANOVA) ve Tukey analizlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest zaman doyumlarında;
cinsiyet, yaş, eğitim alınan bölüm açışından anlamlı fark bulunamamışken (p>,05); eğitim aldıkları
üniversite, aile gelirleri ve algılanan refah düzeyleri değişkenlerinde istatistiki açıdan anlamlı fark
bulunmuştur (p<,05).
Sonuç: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin serbest zaman doyumları
(3,72±0,62), Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine (3,54±0,67) göre yüksek
olduğu, algılanan refah düzeyi “İyi” ve “Çok İyi” olan öğrencilerin serbest zaman doyumlarının
diğer gruplardaki öğrencilerden fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aile geliri yüksek olan
öğrencilerin serbest zaman doyumlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Serbest Zaman, Serbest Zaman Doyumu, Spor
Bilimleri, Üniversite Öğrencisi