Ergenlerde arkadaşlık ilişkisi ile mizah duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: FATMA KAHRAMAN

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Ergenlerde arkadaşlık ilişkileri ile mizah duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bu araştırma, 14 yaş ergenlerin arkadaşlık ilişkisi ile mizah duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bolu il sınırları içerisinde il merkezi, ilçe ve köyde ilköğretim sekizinci sınıfta okuyan 14 yaş grubundaki 351 ergen oluşturmaktadır. Çalışmada, ergenlerin arkadaşlık ilişkisini ölçmek amacıyla Kaner (2002) tarafından geliştirilen Arkadaşlık İlişkisi Ölçeği, mizah duygusunu ölçmek amacıyla Oral (2004) tarafından geliştirilen Ergenlerde Mizah Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeklere ek olarak, ergenlerin demografik bilgilerini elde edebilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin arkadaşlık ilişkisi ile mizah duygusu arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası ve yerleşim birimi değişkenlerine göre arkadaşlık ilişkisinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiş, aynı zamanda cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası ve yerleşim birimine göre mizah duygusunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte, yerleşim birimine göre arkadaşlık ilişkisi ve mizah duygusu arasındaki ilişki incelendiğinde ilde ve ilçede yaşayan ergenlerde mizah duygusu ile arkadaşlık ilişkisi arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Köyde yaşayan ergenlerde ise mizah duygusu ile arkadaşlık ilişkisi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Arkadaşlık ilişkisinin sadakat, bağlılık, güven ve özdeşim, kendini açma alt ölçekleri ile mizah duygusu arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.