Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında küreselleşmenin, beklenen ve gözlenen etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: İBRAHİM ÜMRAN AKDAĞCIK

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Son yılların en tartışılan konularından biri, küreselleşme mi yoksa ulusallaşma (bölgeselleşme) mı sorusudur. Diğer bir deyişle politika ve güçlü sermaye himayesindeki modernleşen teknolojinin, din ve milli kimlik, gelenek, kültür ve dil üzerinde oluşturduğu farklılıkların korunmasındaki karşı koyuşu! Küreselleşmenin etkilediği önemli alanlardan birisi de eğitim ve eğitim kurumlarıdır. Bu araştırma küreselleşmenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) üzerinde yönetim boyutundaki beklenen ve gözlenen etkilerini, öğretim elemanlarının görüşlerine dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada iki alt sorun belirlenmiştir: BESYO'nda görev yapan öğretim elemanlarının, küreselleşmenin BESYO üzerindeki yönetim, finansman, teknoloji, araştırma, öğrenme/öğretme süreci boyutlarında (beş boyutta) ?gözlenen? ve ?beklenen? etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir? Gözlenen ve beklenen etkilerine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır? Araştırma, varolan durumu betimleyen tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini üniversitelerin BESYO'nda bulunan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Şentürk (2007)102 tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma aracının geçerlilik güvenirlik çalışmaları yapılmış, faktör analizi ile madde faktör yükleri hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0.05 anlamlılık düzeyinde 0.98 olarak bulunmuştur102. Araştırma sonuçlarına göre, BESYO'nda görevli öğretim elemanları, beş boyuttaki etkileri, küreselleşmenin beklenen etkileri olarak değerlendirmektedir. Küreselleşmenin sözü edilen boyutlardaki beklenen etkileri, BESYO'nda tam olarak gözlenmemektedir.