İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ÜNİTESİNİN ALTERNATİF DEĞERLENDİRME (PORTFOLYO ) İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İkram BAĞCI

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu çalışmada İlk Öğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler dersinde, Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinin alternatif değerlendirme yöntemleri ile (portfolyo) işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna olan etkisi araştırılmış ayrıca öğrencilerin portfolyo çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırmada 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Yozgat İli Merkezinde Türkmensarılar İlk Öğretim Okulunda 7/A ve 7/B sınıfı öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırma için öğrencilerin ünite öncesinde hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek için öntest (başarı testi) yapılmıştır. Şubelerden biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu öğrencileriyle ünite süresince öğretmenlerin ve araştırmacının rehberliğinde portfolyo (bireysel gelişim dosyası) ile sosyal bilgiler dersi işlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin eğitim ve öğretiminde bir değişiklik yapılmamış klasik eğitim ve öğretim sürecine devam edilmiştir. Araştırma da iki grup üzerinde gerçekleştirilmiş olup uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine ek olarak sosyal bilgiler dersi ile ilgili tutum ölçeği verilmiş olup ünitenin hedefleri doğrultusunda nitel görüşmelerde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrasında da her iki gruba da sosyal bilgiler başarı testi ve tutum ölçeği tekrar uygulanmıştır. Aynı zamanda velilerden süreç içerisinde gözlemleri görüşme formu ile istenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın uygulama süreci yaklaşık 1.5 ay sürmüştür. Deney grubundaki portfolyo uygulaması öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılmış dönem süresince öğrenciler ünite ile ilgili çalışmalar yaparak dosyalarına koymuşlar ve iii çalışmaları sergilemişlerdir. Portfolyo genelde değerlendirme yöntemi olarak kullanılmasına karşın bu çalışmada öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen nicel veriler SPSS 15 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bunun yanında öğrenci velileri ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde içerik analizi, betimleyici çözümleme tekniği tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılan portfolyo destekli sosyal bilgiler dersi işlenen deney grubu öğrencilerinin başar testi puanları ve sosyal bilgiler tutum anketi sonuçları kontrol grubu öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca portfolyo ve sosyal bilgiler dersine yönelik veli öğrenci görüşleri de olumludur. Bu araştırma sonucuna göre portfolyo öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde başarısını ve tutum düzeyini artırmada olumlu bir katkı yapmıştır.