Farklı ülkelerin masal kitaplarındaki resimlemelerin genel özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SİNEM ÇAKIR

Danışman: ALEV KURU

Özet:

Bu araştırmada farklı ülkelerin masal kitaplarındaki resimlemelerin genel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya ve Çek Cumhuriyeti'nde 2009 yılından sonra basılan bir masal kitabı seçilmiştir. Masal kitaplarındaki resimleme özelliklerini belirlemek amacıyla Mercan(2015) tarafından geliştirilen biçimsel özellikler, resimleme-metin ilişkisi ve resimleme-çocuk boyutlarından oluşturulmuş beşli likert tipinde olan Kitap Resimlemelerini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Masal kitaplarının resimleme özelliklerine ait toplam puanlara göre en düşük puan Türkiye'de basılan, en yüksek puan ise Fransa'da basılan masal kitabının olduğu görülmüştür. Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya Ve Çek Cumhuriyeti'nde basılan masal kitaplarındaki genel resimleme özelliklerinin, resimlemelerin biçimsel özelliklerinin, resimleme-metin ilişkisinin ve resimleme-çocuk ilişkisinin ülkelere göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.