Sosyal bilgiler dersinde öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ÇİĞDEM KOZANER

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrenci ilişkisinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin olup olmadığını belirtmektir. Araştırmada nicel araştırma modeli olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 384 öğrenci ile yürütülmüştür. Wilkins (2014) tarafından geliştirilen öğretmen- öğrenci ilişkisi ölçeği Türkçe'ye uyarlanarak örnekleme veri toplamak amacıyla uygulanmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek amacıyla başarı testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri okul türü, dersi sevip sevmeme durumu değişkenine göre öğretmen- öğrenci ilişkisi ölçeği puanları ortalamaları karşılaştırıldığında öğrencilerin cinsiyetine göre kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık, sınıf düzeyine göre 5. Sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık, öğrenim gördükleri okul türüne göre özel okulda öğrenim görenlerine lehine anlamlı farklılık, dersi sevip sevmeme durumlarına göre, sosyal bilgiler dersini seven öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir. Öğrencilerin öğretmen öğrenci ilişkisi ölçeği ile akademik başarıları arasındaki ilişki karşılaştırıldığında başarılı olanların lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre, yaşadıkları yerleşim yerine göre öğretmen-öğrenci ilişkisi ölçeği puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir Öğrencilerin cinsiyetleri, öğretmen cinsiyeti ve öğretmen öğrenci ilişki ölçeği ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak için uygulanan çoklu regrasyon testi analiz sonuçlarına göre öğrencinin cinsiyeti, öğretmenin cinsiyeti ve öğretmen öğrenci ilişkisi değişkenleri birlikte öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir ilişki (R=,676, R2=,457) sergilemişlerdir. Öğrenci başarısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen yerleşim yeri, öğrenim görülen okul türü ve öğretmen öğrenci ilişkisi gibi değişkenlerin öğrenci başarısını ne şekilde yordadığını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda yerleşim yeri, öğrenim görülen okul türü ve öğretmen öğrenci ilişkisi değişkenleri birlikte öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir ilişki (R=,686, R2=,471) sergilemişlerdir. Öğrenci başarısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen sınıf düzeyi, dersi sevip sevmeme ve öğretmen öğrenci ilişkisi gibi değişkenlerin öğrenci başarısını ne şekilde yordadığını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda sınıf düzeyi, dersi sevip sevmeme ve öğretmen öğrenci ilişkisi değişkenleri birlikte öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir ilişki (R=,690, R2=,476) sergilemişlerdir.