Bilgisayar destekli tasarım eğitiminde farklı öğretim tekniklerinin öğrenme çıktıları üzerine etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ONUR ÖZGÜR

Danışman: ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Tasarım süreçlerinde dijitalleşme Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) olgusunun sadece bir araç olmaktan çıktığı büyük bir açılıma konu olmuştur. Bu kapsamda BDT eğitimi ve etkinliği de üzerinde yoğun olarak durulan ve çalışılan bir başlıktır. Bu çalışma ile farklı öğretim teknikleri üzerinden eğitim sürecinde güçlü ve kalıcı etkileri olan bir model önerisinin denenmesi ve eğitim süreçlerine entegrasyonuna ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, yaygın olarak kullanılan ve geleneksel yöntem olarak tanımlanabilecek uygulamalı eğitim sürecine (MOY) alternatif olarak, programlardan bağımsız kurgulanan, teori ve muhakeme temelinde geliştirilen senaryo bazlı eğitim yöntemi (PBY) ile bu yaklaşımın verimliliği test edilmiştir. Çalışmada, kontrol ve deney gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Grupların tasarımında "iki grup, sonrası testi, rastlantılı tasarım" türü kullanılmış, iki vektörel, bir pixel tabanlı program temelinde uygulama yapılmıştır. Bu bağlamda, 278 öğrenciden oluşan 3zer farklı deney grubu ve buna karşılık 3zer farklı kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar SPSS paket programıyla analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılarak, yorumlanmıştır. Kontrol ve deney grupları arasında bağımsız istatistiklerle değerlendirildiğinde, son test-son test, ara uygulama-ara uygulama ve final uygulama-final uygulama başarı puanları değerlendirme sonuçları arasında deney grubuna (PBY) uygulanan eğitim metodunun, kontrol grubuna (MOY) uygulanandan daha başarılı çıktılar verdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, eğitimin tamamlanmasından üç ay sonra yapılan kalıcılık ölçümlerinde öğrenci bilgilerindeki değişimler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrenci performanslarında en büyük fark AutoCAD grubunda olmak üzere deney grupları lehine önemli düzeyde kalıcılık söz konusudur. Bu durum içerik yoğunluğu ile de ters orantılı olarak PBY adına pozitif bir sonuç vermiştir.