Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Üzerine Bir Araştırma


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sefa Şahan Birol

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırma, Türk Spor Teşkilatının değişik kademelerinde görev yapan yöneticilerin Boş Zaman ve Rekreasyon kavramlarının alt boyutları ile birlikte anlamları konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarının araştırılması ile Sportif Rekreasyon uygulamalarının planlanması hususunda kendi üzerlerine düşen görevlere yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türk Spor Teşkilatının değişik yönetici kademelerinde görev yapan 1717 kişi, örneklemini ise Gençlik ve Spor Bakanlığı nda şef, koordinatör, federasyon yönetim kurul üyeleri, uzman, şube müdürü, genel sekreter, federasyon başkanı, daire başkanı ve diğer kademelerinde görev yapan 478 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış olup; araştırmanın amacına uygun olarak katılımcılara uygulanan Sportif Rekreasyon Politikaları Ölçeğinin içerisinde yer alan alt boyutlara ve sorulara ilişkin dağılımları incelemek için ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin uygulanan Sportif Rekreasyon Politikaları Ölçeğinin alt boyutları ve içinde yer alan sorulara yönelik algı düzeyleri arasındaki farklılıklar incelendiğinde; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, teşkilattaki şuandaki görev, öğrenim süresince rekreasyon konusunda bilgi/eğitim alma durumu değişkenlerine göre algı düzeyleri arasındaki farklılığa İndpendent- Sample t-testi bakılmıştır, katılımcıların spor teşkilatındaki hizmet süresince rekreasyon konusunda bilgi/eğitim konusunda algı düzeyleri arasındaki farklılıklara Mann-Whitney U Testi analizi ile bakılmıştır, katılımcıların yaş, halen yapmakta olunan görevdeki hizmet süresi, yetiştiği çevre, mesleki kıdem, ekonomik gelir, öğrenim düzeyi değişkenlerine göre algı düzeyleri arasındaki farklılığa One-Way ANOVA analizi ile bakılmıştır. Katılımcılara Sportif Rekreasyon Politikaları Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin algı düzeyleri ile ilgili sorulan sorulara vermiş olduğu cevapların analizleri sonucunda; istihdama yönelik algılarının yüksek olduğu, kavram bilgisine yönelik algılarının çok yüksek olduğu, politikalara yönelik algılarının orta düzeyde olduğu ve tesis kavramına yönelik algılarının çok yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.