REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM VE ÇEVRESEL DUYARLILIK


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet DEMİREL

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımı ve bunun sonucu olarak meydana gelebilen çevresel sorunlara karşı katılımcıların duyarlılıklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, örneklemini ise Ankara'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören 587 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Çevresel Duyarlılık Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Katılımcıların demografik dağılımlarının belirlenmesi için betimleyici istatistik yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin 3 alt boyutunda katılımcıların cinsiyetlerine ve doğa sporları etkinliklerine katılım durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için verilere bağımsız örneklem ttesti analizi uygulanmıştır. Ayrıca, katılımcıların yaşlarına, refah düzeylerine ve en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimine göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda; 1. Katılımcıların cinsiyetlerine göre çevresel duyarlılıklarının farklılık sergilediği ve bu farkın kadın katılımcılar lehine olduğu görülmüştür. 2. Katılımcıların çevresel duyarlılıklarının yaş kategorilerine göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. 3. Katılımcıların, refah düzeylerine göre çevresel duyarlılıklarının sadece kişisel davranış alt boyutunda anlamlı bir farklılık arz ettiği belirlenmiştir. 4. Katılımcıların, en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimine göre çevresel duyarlılıkları arasında öneri alt boyutunda anlamlı bir farklılık arz ettiği belirlenmiştir. 5. Katılımcıların doğa sporları etkinliklerine katılım durumlarına göre çevresel duyarlılıkları arasında genel bilgi ve kişisel davranış alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.