Spor eğitimi veren liselerdeki öğrencilerin kişilik yapılarının incelenmesi ve diğer liselerdeki öğrenciler ile karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: SERKAN KURTİPEK

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kişilik yapılarını inceleyerek ortaya çıkarmak ve diğer liselerdeki öğrenciler ile karşılaştırma yapmaktır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan M.E.B e bağlı TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Gazi Çiftliği Anadolu Lisesinde öğrenim gören toplam 1410 öğrenci oluşturmuştur. Bu okullarda öğrenim gören 420 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 17 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Yine spor lisesi öğrencilerinin diğer lisedeki öğrencilere göre kişilik yapılarının karşılaştırılmasında independent samples t testi kullanılmıştır. Ayrıca çeşitli değişkenlere göre spor lisesi öğrencilerin kişilik yapılarında anlamlı farklılıklar aramak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulunan anlamlı farklılıkların karşılaştırılması içinse Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; spor lisesinde öğrenim gören milli sporcuların milli olmayan sporculara göre dışa-dönüklük alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Yine spor lisesindeki öğrencilerin spor branşı değişkenine göre tüm alt boyutlarla ayrı ayrı karşılaştırıldığında; bireysel spor yapanların, voleybol ve futbol (takım sporları) ile uğraşanlara göre psikotisizm alt boyut puan ortalamalarının anlamlı derecede yüksek çıktığı görülmüştür. Spor lisesindeki öğrenciler spor yaşı değişkenine göre karşılaştırıldığında ise 7 yıl ve üzeri spor yapan öğrencilerin, 1-3 yıl ve 4-6 yıl aralığında spor yapan öğrencilere göre yalan alt boyutu puan ortalamalarının anlamlı derecede düşük olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tüm alt boyutlar lise değişkenine göre karşılaştırıldığında, spor lisesi öğrencilerinin diğer lisedeki öğrencilere göre psikotisizm alt boyutu puanlarının anlamlılık derecesine yakın çıktığı görülmüştür. Son olarak spor lisesi ve normal lisedeki öğrenciler cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığında, erkek öğrencilerde liselere göre anlamlı bir fark bulunamazken, spor lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin psikotisizm puan ortalamalarının diğer lisedeki kız öğrencilere göre anlamlı derecede düşük çıktığı bulunmuştur.