Doğal ve işleme tabi tutulmuş adsorbanlar kullanılarak atık sulardan nikel giderimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: HATİCE YILMAZ

Danışman: İRFAN AR

Özet:

Su kaynaklarımızda bulunan toksik kirleticilerden birisi olan nikel elementinin sulardan giderimi çevremiz ve canlıların yaşamı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada sulu çözeltilerden nikel giderimi kesikli adsorpsiyon yöntemi ile araştırılmıştır. Adsorban olarak, bitkisel atıklardan ceviz kabuğu ve Ankara Bala'dan temin edilmiş olan yerel ve ucuz doğal zeolit türlerinden birisi olan şabazit seçilmiştir. Şabazit (% 99 şabazit + % 1 eriyonit), ceviz kabuğu (cvz), HCI ile muamele edilmiş ceviz kabuğu (CHCI), NaOH ile muamele edilmiş ceviz kabuğu (CNaOH) ve H2SO4 ile muamele edilmiş ceviz kabuğunun (CH2SO4) sulu çözeltilerden nikel metalini adsorplayabilme kapasiteleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar boyunca pH, temas süresi, sıcaklık, başlangıç derişimi, karıştırma hızı gibi parametrelerin nikel giderimine etkisi incelenmiş ve Gibbs serbest enerjisi (ΔG), entalpi değişimi (ΔH) ve entropi değişimi (ΔS) termodinamik parametreleri hesaplanmıştır. Adsorpsiyon kinetiğinin incelenmesi için, yalancı birinci derece hız modeli, yalancı ikinci derece hız modeli, partikül içi difüzyon modeli denenmiştir. Bu işlem için en uygun kinetik modelin, en yüksek korelasyon değerine (R2= 1) sahip model olan, yalancı ikinci derece hız modeli olduğu görülmüştür.