2-18 yaş arası primer ve revizyon uygulanmış koklear implant hastalarının yaşam kalitesinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: GÜLÇİN ÇAKMAK DERELİ

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU

Özet:

Çalışmanın amacı, 2-18 yaş arası koklear ımplant uygulanmış çocukların demografik ve odyolojik parametrelerle yaşam kalitesini inceleyerek primer veya revizyon olgular arasındaki olası farkı araştırmaktır. Çalışmaya işitme kaybı dışında ek engeli bulunmayan, iki ayrı klinikte ameliyat edilmiş koklear İmplantlı 69 çocuk (E: 46, K: 23, ort yaş: 7.13 +/- 3.80) ve aileleri katılmıştır. Bu olgular revizyon (E: 6, K: 5, ort yaş: 7.09 +/- 4.69) ve primer (E: 40, K: 18, ort yaş: 7.13 +/- 3.60) olmak üzere iki alt grupta toplanmıştır. Kontrol grubu için koklear implant kullanıcılarının işitme kaybı bulunmayan kardeşleri arasından yaş ve cinsiyete göre eşitlenmiş 30 olgu (E:18, K:12, ort yaş: 8.7+/- 4.85) seçilmiştir. Bütün olguların demografik (takvim, tanı ve özel eğitim yaşı, işitme cihazı ve koklear implant kullanma süresi, vb. ) ve biyolojik bilgileri (ototoksik ilaç kullanımı, doğum ağırlığı, hiperbilirubinemi, intrakranial kanama, vb. ) özel bir anket formuyla sorgulanmış, odyolojik testleri yapılmış ve daha sonra da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)' nün tanımladığı fiziksel sağlık, duygusal işlevsellik, sosyal işlevsellik alanlarındaki sağlıklılık halinin özelliklerini sorgulayan çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği (ÇİYKÖ) ile yaşam kaliteleri incelenmiştir. Elde edilen veri sonuçlarına göre; primer ve revizyon uygulanmiş koklear implant kullanıcıları ile kontrol grubu arasında yaşam kalitesi anlamlı farklılık göstermektedir. Yaşam kalitesi kontrol grubunda, primer ve revize grubundan anlamlı derecede farklı ve yüksektir. Primer ve revizyon hastaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.