Çoklu Duyumsamaya Dayalı Mekansal Öz Arayışı: Sancaklar Camii'nde Bir Uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ECE BANU AKTAR

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI

Özet:

Modernitenin baş döndürücü dönüşümü ile birlikte imge ürünlerine dönüşen mimari yapılar derinliği olmayan metalar haline gelmişlerdir. Yapıların hacimsel olarak deneyimlenerek varlığını ortaya koyabilecek potansiyellerini canlandırma fikri bu çalışmaya taban oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, mekânın kullanıcı tarafından deneyimlenmesi ile duyumsanmasının önemini vurgulamaktır. Yapıların duyusal bütünsellik bağlamında değerlendirilmesi gerekliliği ontoloji ve fenomenoloji tabanı ile araştırılarak önerilen yeni yöntem üzerinden ortaya konulmaktadır. Yöntem; poli - semantik katmansal yöntemdir. Kullanıcı, mekân ve bireysel deneyim olmak üzere üç katman ve bunların alt başlıklarını içerir. Üç katmanın kesişim kümesi mekânsal duyum deneyimini oluşturur. Genel olarak ifade edilirse, yapının farklı aşamalarda bu katman verileri ile (ontolojik incelemesi ile sözlük anlamından oluşturulan tanım çerçevesinde ve fenomenolojik duyum gözetilerek) deneyimlenerek değerlendirilmesi temeline dayanır. Uygulama alanı olarak Mimar Emre Arolat ve yapısı Sancaklar Camii konu edinilmiş, mekân ilişkileri, duyumsamalar ve bunların kullanıcıda oluşturduğu izlenimler poli - semantik katmansal yöntem ve beraberinde gelişen aşamalara göre açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda ulaşılan temel bulgu, görünüm anlamında gelenekselden farklılaşan Sancaklar Camii'de gerekli görülen fonksiyonların fikir olarak korunduğu, farklılığın fikirsel olmaktan ziyade, biçimsel özgürlüğün dışavurumu şeklinde olduğu, duyumsamanın gözetildiği bir mekân oluşumunun öncelendiğidir. Araştırmanın özgün yönü, mimarın tutumu ile projenin arkasında yatan düşünsel özün görülenin / sunulanın ötesinde bir yapılanmadan kaynaklandığını ortaya çıkaran yöntemdir