Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerine olan tutumlarının ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ZEYNEP YILDIRIM

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Bu çalışma, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojilerine Olan Tutumlarının Ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma, 100 öğretim elemanı üzerinde pilot ve 100 büro yönetimi ve yönetici asistanlığı meslek yüksekokulu öğretim elemanı üzerinde asıl çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Anket verileri SPSS 17.0 programında, frekans, yüzde dağılımları, ortalama, varyans, tek yönlü ANOVA ve T testi kullanılarak test edilmiştir. Bu araştırma sonucunda, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının bilgi teknolojilerine olan tutumları, yeterlilik düzeyleri ve teknoloji kabullerinin betimsel özelliklerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir