İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: TEVFİK PALAZ

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük ünitesinin karikatür materyali ile öğretiminin öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi başlığı altında karikatür materyali ile yapılandırmacı yaklaşımın öğrenci başarılarına yönelik etkilerini saptamaya çalışmaktır. Araştırma, karikatür materyalinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin eğitimindeki etkililiğini ortaya koyabilmek amacıyla, deneysel nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 20082009 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili Akçakale İlçesi 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın deneklerini ise Şanlıurfa ili Akçakale İlçesi Süleyman Şah İlköğretim Okuluznun 8/A ve 8/B şubelerinde bulunan 56 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 28zi deney grubunu, diğer 28zi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada 8/A sınıfı öğrencileri deney, 8/B sınıfı öğrencileri de kontrol grubu olarak seçilmiştir. 8/A sınıfı olan deney grubuna karikatür materyali destekli yapılamdırmacı öğretim, 8/B sınıfı olan kontrol grubuna ise yapılandırmacı öğretim uygulanmıştır. Araştırmanın sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla ders öğretmeni ve öğrenciler karikatür materyalinin ne olduğu noktasında önceden bilgilendirilmiştir. Çalışmamızda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilere araştırma sonunda nasıl bir farklılaşma gösterdiklerini tespit etmek amacıyla ünite başında ve sonunda olmak üzere hazırlanan başarı testi ve öğrenci tutum ölçekleri uygulanmıştır. Deney grubu sınıfına karikatür materyaliyle 4 hafta boyunca Atatürkçülük ünitesi işlenmiştir. Deney grubu öğrencileri için oluşturulan eğitim-öğretim ortamları, karikatür materyali ve diğer görsel-işitsel araç ve gereçler yardımıyla zenginleştirilmiştir. Diğer taraftan deney grubuyla eşzamanlı olarak kontrol grubuna da yapılandırmacı yaklaşım kullanılarak ders anlatılmıştır. Araştırma sonucunda Atatürkçülük ünitesinde öğrencilerin başarı ve tutumunda karikatürlerin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.