Türkiye'deki güzel sanatlar fakültelerine özel yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrencilerle merkezi sınav sistemi ile yerleştirilen öğrencilerin başarı durumları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ZELİHA KAYAHAN

Danışman: ALEV KURU

Özet:

Araştırmada Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakültelerine Özel Yetenek Sınavı ve Merkezi Sınav Sistemi ile yerleştirilen lisans düzeyindeki öğrencilerin başarı durumlarında anlamlı bir fark var mıdır? sorusunun cevabına ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Türkiye'deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri öğretim elemanları ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri örneklemde yer alan Özel Yetenek Sınavı ve Merkezi Sınav ile alınan öğrencilerin YGS puanları, Sanat Tarihi ve Desen Ders notları karşılaştırılarak elde edilmiştir. Bu karşılaştırmalar, Türkiye'deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerindeki öğretim elemanlarına yapılan anket verilerinden elde edilen görüşler ile desteklenerek yorumlanmıştır. Araştırmada tarama modeli benimsenerek nitel ve nicel yöntem birlikte kullanılmıştır. Nitel yöntemde öğrenciler fakülteye alınma şekillerine göre gruplandırılarak kontrollü deney yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda ise; Özel Yetenek Sınavı ve Merkezi Sınav Sistemi ile yerleştirilen öğrencilerin mevcut durumları ile ilgili öğretim elemanı görüşlerinin belirlenmesi amacı kapsamında, Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Görsel İletişim Tasarımı Bölüm öğretim elemanlarına anket uygulanmıştır. Araştırmada yüzde (%), frekans (f), t-testi ve betimsel analiz ve içerik analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Merkezi Sınav Sistemi ile alınan öğrencilerin YGS puanlarının Yetenek Sınavı ile alınan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görüşmüştür. Buna karşılık Desen Ders başarı notu karşılaştırmasında Yetenek Sınavı ile alınan öğrencilerin becerilerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Sanat Tarihi Ders başarı notlarının karşılaştırılmasında ise anlamlı bir fark olmazken öğretim elemanı anketlerinde belirtilen 13 kriterden yalnızca teorik dersler ile ilgili iki kriterde ( Teorik derslerdeki başarı ve Teorik derslerdeki sınıf içi uyumu/katılımı) Merkezi Sınav Sistemi ile alınan öğrenciler başarılı geri kalan 11 kriterde Yetenek Sınavı ile alınan öğrenciler daha başarılı bulunmuştur. Bu bağlam ile araştırma sonucunda; Güzel Sanatlar Fakültelerinin misyon ve vizyonuna uygun bir eğitim anlayışı içerisinde olmasını sağlayabilecek öğrenci alım şeklinin Özel Yetenek Sınavları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.