Prostat kanseri tanılı hastalarda uyku kalitesi, yorgunluk, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, alt ekstremite fiziksel fonksiyonları, denge ve mobilite arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: KADİRHAN ÖZDEMİR

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Bu çalışma ülkemizde prostat kanseri (PKa) tanılı hastalarda yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki ilk çalışmadır ve PKa olan hastalardaki uyku kalitesi, yorgunluk, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, alt ekstremite fiziksel fonksiyonları, denge ve mobilite arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Değerlendirmeler için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Kronik Hastalık Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirmesi- Yorgunluk Anketi (KHTFD-Y), Kanser Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesi- Prostat Anketi (KTFD-P), Godin Boş Zaman Egzersiz Anketi (GBZEA), Kısa Fiziksel Performans Bataryası (KFPB), Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKY) kullanılmıştır. KTFD-P ile KHTFD-Y (r=0,660, p=0.002) arasında pozitif yönde, KTFD-P ile KYT (r=-0,663, p=0.001) arasında negatif yönde iyi derecede korelasyon vardı. KFPB ile KYT (r=-0,504; p=0,023) arasında orta derecede negatif yönde korelasyon saptandı. Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre yorgunluğun fazla olmasının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünüldü. Ayrıca denge ve mobilitenin azalmasının yaşam kalitesini düşürebileceği ve alt ekstremite fonksiyonlarının azalmasının denge ve mobiliteyi olumsuz yönde etkileyebileceği düşünüldü. Değerlendirilen tüm parametrelerin ilişkileri bu çalışmada gösterilmiştir. Bu ilişkilerin incelenmesinin PKa hastalarına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının planlanmasına yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.