İnme hastalarında motor bozukluk, denge, kognitif düzey, yorgunluk ve düşmenin ikili görev ile yürüme performansına etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: BİRSEN MUCİ

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Çalışmamızın amacı inme tanılı hastalarda ikili görev yürüme performansına motor bozukluk, denge, kognitif düzey, yorgunluk ve düşmenin etkilerinin ve bu parametrelerin ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü ne inme tanısı nedeniyle başvuran 29 hasta dahil edildi. Motor bozukluk Rivearmead Motor Değerlendirme Skalası ile, denge CAT cihazı ile, kognitif durum Mini Mental Durum Değerlendirme Ölçeği ile, yorgunluk Yorgunluk Şiddet Ölçeği ile düşme hikayesi düşme sorgulaması ile değerlendirildi. Hastaların 10 Metre Yürüme Testini rahat, motor ve kognitif görevle yürümeleri istenerek yürüme hızları kaydedildi. Hastaların yürüme hızı ortalamaları rahat yürümede 0,70 m/sn, motor görevle yürümede 0,67 m/sn, kognitif görevle yürümede 0,65 m/sn olarak kaydedildi. Kognitif görevle yürüme hem rahat hem de motor görevle yürüme ile ilişkili bulundu (p<0,05). Rahat yürüme performansını motor bozukluk, yürüme becerisi ve dengenin; motor görevle yürüme performansını motor bozukluk ve yürüme becerisinin; kognitif görevle yürüme performansını; yürüme becerisi, denge, gövde ve bacağın motor bozukluğunun etkilediği belirlendi (p<0.05) saptandı. İnme tanılı hastaların rahat yürüme testleri yanında, motor ve kognitif görevle yürüme testlerinde farklı koşullarda etkili olan parametreler olduğu saptandı. Motor ve kognitif görevle yürüme performanslarını etkileyebilecek faktörlerin incelendiği ilk araştırma olması nedeniyle literatüre özgün katkılar sağlaması beklenmektedir.