Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki açıdan karşılaştığı sorunlar (balıkesir il örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: ELA ONAT OĞUL

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor dersine yönelik sorunların neler olduğu ve nereden kaynaklandığının belirlenerek, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki açıdan karşılaştığı sorunların tespit ederek bunların bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma problemine ilişkin mevcut bilgiler ilgili literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiş, böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca araştırma ile ilgili bir ölçek uygulanmış ve bu ölçek yoluyla elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Sorular ilgili literatür taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmış, alanın uzmanı kişilerin de fikri alınmıştır. Anketin güvenirliliğini test etmek için hesaplanan Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayısı 0.95 olarak tespit edilmiştir. Çalışmaya Balıkesir ilinde görev yapan 107’si erkek, 43’ü bayan olmak üzere toplam 150 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimleyici istatistik kullanılmıştır, demografik bilgilerin çözümlenmesinde yüzde-frekansları alınmış, bazı değişkenlere göre farklılığı test etmek için independent samples t-test, ANOVA ve Tukey HSD Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; katılımcıların %64,7’sinin 31-40 yaş grubunda olduğu, %53,3’nün 11-15 yıl arasında öğretmenlik hizmetinde bulunduğu, %70,6’sının beden eğitimi ve spor yüksek okulu mezunu olduğu ve %64’nün ilköğretim kurumlarında görev yaptığı, öğretmenlerin %55,3’nün bir spor branşında lisanslı olduğu, %35,3’nün haftada 16-20 saat derse girdiği, %69,3’nün bir spor branşında antrenörlük belgesine sahip olduğu, %55,3’nün hizmet içi eğitim kurslarına katıldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ancak yarısının (%50,6), okul yönetiminin beden eğitimi derslerine gereken önemi verdiği ve %63,3’nün de okul yönetiminin seçmeli spor etkinliği dersini seçmeyerek beden eğitimini geri planda bıraktığı, tamamının ise okullarda beden eğitimi dersinin haftalık ders saatini yeterli bulmadığı görüşünde olduğu. Katılımcıların %81,3’nün öğrencilere rehberlik yapma bilgilerinin yeterli olduğu, Öğretmenlerin %79,4’ü öğrencilerin lise ve üniversite seçme sınavları yüzünden gelecek kaygısı ile beden eğitimi dersine girmek istemediği, aslında öğrencilerin beden eğitimi dersini gerekli bulduklarını (%92), ancak ebeveynlerin %71,3’nün beden eğitimi öğretiminin insan hayatındaki önemi konusunda bilinçsiz olduğu görüşünde oldukları tespit edilmiştir.